Σελίδες

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ενημέρωση για ζητήματα Λειτουργίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1831 Αθήνα:24-09-2008
Προς :Μέλη ΕΑΠΣ
Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ. αριθ. 1810/09-09-2008 έγγραφό μας, κοινοποιήθηκε στο μέλος του Δ.Σ. Πυραγό Κοσμίδη Θεόδωρο, ότι για την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού της, « ότι αυτοδικαίως παραιτείται μέλος του Δ.Σ. όταν απουσιάζει χωρίς εύλογη και δικαιολογημένη αιτία σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο και αμέσως αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.»
Ο ανωτέρω συνάδελφος απουσίασε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. με θέμα την παρουσία της ΕΑΠΣ στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Δ.Ε.Θ., οι οποίες έγιναν με τήρηση των προβλεπομένων καταστατικών διατάξεων της ΕΑΠΣ (τήρηση χρονικών προθεσμιών μεταξύ των συνεδριάσεων και αποστολή έγκαιρα έγγραφων προσκλήσεων προς κάθε μέλος στις Υπηρεσίες τους και σε αριθμούς τηλεπανομοιότυπων που οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τις προσκλήσεις.) χωρίς μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του προαναφερόμενου εγγράφου να ενημερώσει για τους λόγους απουσίας του.
Ο ανωτέρω συνάδελφος στις 12-9-2008 με έγγραφό του αποδέχεται ότι η μη συμμετοχή του στα Δ.Σ. «δεν έγινε από προσωπική αδιαφορία, αλλά λόγω πολλών αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων» , γεγονός που επιβεβαιώνει και με επισυναπτόμενη επιστολή του προϊστάμενου του, Γενικού Επιθεωρητού Π.Υ. Βορείου Ελλάδας.
Στις 15-9-08 με νέο έγγραφό του (Α.Π. 1146Φ.299?15-9-2008) ο Γενικός Επιθεωρητής Π.Υ Βορείου Ελλάδας, προβαίνει σε αναλυτική δικαιολόγηση των λόγων απουσίας του μέλους του Δ.Σ. και επίσης ενημερώνει ότι «επέδιδε με καθυστέρηση, κατά περίπτωση τις προσκλήσεις στον Πυραγό Κοσμίδη Θεόδωρο»
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ στις 16-9-2008, έγινε αποδεκτή, ως εύλογη η απουσία του μέλους του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Κοσμίδη Θεόδωρου από την πρώτη έκτακτη εκ των τριών απουσιών του από το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ.
Επισημαίνουμε για την ενημέρωσή σας, ότι οι συμμετέχοντες στο Δ.Σ. δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων.