Σελίδες

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΔΥΝΟΥ(που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Ένωσή μας προχωράει σε διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής, μέσω της δικαστικής οδού, του ειδικού επιδόματος που χορηγείται μόνο στιε Ε.Μ.Α.Κ. γιά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Το συγκεκριμένο επίδομα, χορηγήθηκε στους υπάλληλους της ΕΜΑΚ, ως οικονομική ενίσχυση <<επειδή υποχρεώνονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας αλλά και αυτής καθεαυτής της ζωής τους. >>
Αυτή η δικαιολογητική βάση της χορήγησης του επιδόματος , στην ουσία περιγράφει τις συνθήκες εργασίας του συνόλου του ένστολου πυροσβεστικού προσωπικού, που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, στερούμενου όμως του συγκεκριμένου επιδόματος.
Σύμφωνα με αυτά, καθώς και με την αρχή της ισότητας, (άρθρο 4 του Συντάγματος) προχωρύμε στην άσκηση αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων στρεφόμενοι κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ζητώντας να αναγνωριστεί η υποχρέωσή του να σας καταβάλει το επίδομα αυτό στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.
Η διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος αφορά τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Για το προγενέστερο της αγωγής χρονικό διάστημα υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης της καταβολής του επιδόματος αυτού για μία πενταετία, η οποία ξεκινάει σε κάθε περίπτωση από το τέλος του χρόνου που η ένδικη απαίτησή σας κατέστη ληξιπρόθεσμη και δικαστικά επιδιώξιμη. (παρότι ειδικά για τις οφειλές του Δημοσίου, η κείμενη εθνική νομοθεσία προβλέπει διετή παραγραφή, υπάρχει νομολογία από τα Ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας ότι θα πρέπει να ισχύει πενταετής και όχι διετής παραγραφή)
Για το μεταγενέστερο της αγωγής χρονικό διάστημα, με την παρούσα αγωγή θα διεκδικηθεί η καταβολή του επίδικου επιδόματος τακτικά σε μηνιαία βάση ως μέρος των τακτικών σας αποδοχών εφεξής και για όλο το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στο Π.Σ.
Γιά το λόγο αυτό σε συνεννόηση με τη Δικηγόρο Αθηνών κ.ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.6977541262 προχωρούμε στην κατάθεση αγωγής γιά τη διεκδίκηση του παραπάνω επιδόματος από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ως δικηγορική αμοιβή συμφωνήθηκε ποσοστό 2% επί του καθαρού ποσού που θα επιδικαστεί τελεσίδικα υπέρ του εντολέα.Επιπλέον απαιτείται η προκαταβολή του ποσού των 15 ευρώ γιά τα διακαστικά έξοδα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διεκδίκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που ακολουθούν:
1) Το ειδικό Έντυπο με πλήρη στοιχεία του εντολέα (ταυτότητα., δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας ) ΕΝΤΥΠΟ 1
2) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης εις διπλούν, υπογεγραμμένο από τον εντολέα, εκ των οποίων το ένα θα επιστραφεί υπογεγραμμένο από τη δικηγόρο. ΕΝΤΥΠΟ 2
3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου (ΕΝΤΥΠΟ 3)
4) Βεβαίωση από την υπηρεσία του από την οποία να προκύπτουν τα εξής: (α) ότι είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε (β) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996
(γ) ότι δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα και
(δ) για ποιο λόγο δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Η βεβαίωση θα ζητηθεί για δικαστική χρήση (ΕΝΤΥΠΟ 4 & 5)
5) Μισθοδοσία τελευταίου μηνός
6) απόδειξη κατάθεση των 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Π.Σ. Αγροτική Τράπεζα: 028 04 00303173 που να εφάρμοζεται το όνομα του καταθέτη.
Οι συνάδελφοι τα διακιολογητικά, τα ταχυδρομούν στην ταχυδρομική θυρίδα της Ε.Α.Π.Σ. Τ.Θ. 40526 Τ.Κ.12102 ΑΘΗΝΑ, γιά δε την Αθήνα, μπορούν να τα παραδίδουν και στα μέλη του Δ.Σ.
'Οσοι συνάδελφοι προσκομίσουν τα απαραίτητα διακιολογητικά μέχρι τις 15-12-2008 η κατάθεση της αγωγής θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2008)

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ..................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .................................................
ΑΔΤ / :...........................
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…….................... ΟΔΟΣ :…. ……………………. ΑΡ.....
Τηλ : ………………………………………. Κινητό :
e-mail :
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ......................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ: ……………………………………..
Α.Μ.:
ΑΦΜ/ ΔΟΥ :


Πρόσληψη : από ………….. ……….. (ημερομηνία πρόσληψης)

(Σε περίπτωση συνταξιοδότησης , πότε συνταξιοδοτηθήκατε) : …………………..


ΕΝΤΥΠΟ 2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚO ΓΡΑΦΕΙO
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 6977541262
e-mail :pepikaklamani@yahoo.grΕΝΤΟΛΗ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

Στην Αθήνα, η κατωτέρω υπογράφουσα Σπυριδούλα Κακλαμάνη, Δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 26901, η οποία στο εξής θα ονομάζεται «εντολοδόχος» και αφ’ετέρου ο/η ................................................... του ...................................., κάτοικος ..................., οδός .................., αρ. ................, κάτοχος Α.Δ.Τ. ..........................................., υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος με Αριθμό Μητρώου …………….. και Βαθμό ………………………………, με ΑΦΜ ……………………. ΔΟΥ ……………………………. και ο/η οποίος/-α στο εξής θα ονομάζεται «εντολέας», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:
1) Με το παρόν ο/η εντολέας αναθέτει στην εντολοδόχο δικηγόρο την νομική διεκδίκηση από το Ελληνικό Δημόσιο, αναδρομικά αλλά και ως περιοδική αμοιβή του επιδόματος κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996 και χορηγείται στους υπαλλήλους των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).
2) Η εντολοδόχος υποχρεούται να προβεί, είτε μόνη της είτε με συνεργάτες που θα ορίσει, σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ή εξώδικη δικαστική ενέργεια για την εκπροσώπηση του/ της εντολέως σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
3) Ο/η εντολέας είναι υποχρεωμένος/-η κατά την υπογραφή του παρόντος να καταβάλλει στην εντολοδόχο δικηγόρο το ποσό των 15 ευρώ, ως συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα όλων των βαθμών δικαιοδοσίας
4) Ως δικηγορική αμοιβή της εντολοδόχου ορίζεται ποσοστό 2% επί του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση πλέον των νομίμων τόκων. Η ανωτέρω αμοιβή θα οφείλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο διακανονισμού της υποθέσεως αυτής, είτε με την έκδοση οριστικής, τελεσίδικης ή αμετάκλητης απόφασης, είτε με συμβιβασμό, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση που η υπόθεση ρυθμισθεί νομοθετικά και πριν την συζήτηση της αγωγής είτε με ψήφιση νόμου, Υ.Α., Π.Δ. , μετά την έγερση της αγωγής το ποσό παραμένει το ίδιο.
5) Ο/η εντολέας αναγνωρίζει την ως άνω αμοιβή ως νόμιμη και δίκαιη, αποδεχόμενος/-η ότι αυτή θα περιέλθει στην εντολοδόχο, ακόμη και στην περίπτωση ανάκλησης της εντολής προς αυτήν, που δίδεται με το παρόν.
6) Με το παρόν ο/η εντολέας αναγνωρίζει τις μέχρι τώρα ενέργειες του εντολοδόχου ως έγκυρες και ισχυρές, μεταβιβάζοντας και εκχωρώντας σε αυτόν την συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή, παραγγέλλοντας την αρμόδια ΔΟΥ να καταβάλει στον Δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει καθώς και τη δικαστική δαπάνη που θα επιδικασθεί.
7) Ρητά συμφωνείται ότι η εντολοδόχος θα καταθέσει την σχετική αγωγή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008 ενώ ο εντολέας υπόσχεται ότι θα προσκομίσει σε αυτήν το αργότερο έως την 15η Δεκεμβρίου 2008 τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :
1) Το ειδικό Έντυπο με πλήρη στοιχεία του εντολέα (ταυτότητα., δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας )
2) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης.
3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου
4) Βεβαίωση από την υπηρεσία του από την οποία να προκύπτουν τα εξής: (α) ότι είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε (β) ότι δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996
(γ) ότι δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα και
(δ) για ποιο λόγο δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Η βεβαίωση θα ζητηθεί για δικαστική χρήση
5) Μισθοδοσία τελευταίου μηνός
8) Ο εντολέας αναγνωρίζει την παρούσα σύμβαση που την θεωρεί δίκαιη και γενόμενη προς το συμφέρον του και παραιτείται παντός δικαιώματος για την διάρρηξή της
Προς πιστοποίηση όλων των παραπάνω συνετάγη η παρούσα και αφού αναγνώσθηκε ευκρινώς από τους συμβαλλομένους υπογράφεται ως ακολούθως

Αθήνα , ………………
Ο/Η Εντολέας Η εντολοδόχος
ΕΝΤΥΠΟ 3

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚO ΓΡΑΦΕΙO
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 6977541262
e-mail :pepikaklamani@yahoo.gr


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


Ο/ Η υπογραφόμενος/η ……………………….…………. ………..του……………… κάτοικος …………………... οδός ………………………….. Αριθμός……. με ΑΔΤ …………………………….. ΑΦΜ/ΔΟΥ ………………………..…… που υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με Αριθμό Μητρώου ……………………….. και βαθμό ……………………………………… εξουσιοδοτώ, δίδω την εντολή και πληρεξουσιότητα στην εντολοδόχο Δικηγόρο Αθηνών Σπυριδούλα Κακλαμάνη (ΑΜ 26901 ΔΣΑ) όπως καταθέσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου για την διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996 από το Ελληνικό Δημόσιο, υποβάλλει αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, παραστεί σε όλες τις δίκες παντός βαθμού δικαιοδοσίας, υποβάλλει και υπογράφει υπομνήματα και κάθε άλλο έγγραφο, παραλαμβάνει αποφάσεις δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα κατά των εκδοθησομένων αποφάσεων και παρίσταται κατά την συζήτηση τους και ενεργει οποιαδήποτε σχετική διαδικαστική πράξη απαιτείται για την περαίωση της παρούσας υπόθεσης .
Επίσης την εξουσιοδοτώ όπως διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους για να ενεργούν σύμφωνα με την ανάθεση της παραπάνω εντολής.
Τέλος συναινώ σε κάθε περίπτωση να ενεργήσει ώστε να συζητηθεί η υπόθεσή μου με την παρούσα εξουσιοδότηση και άνευ παραστάσεως .

(Περιοχή) , …../…../2008
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤ……

ΕΝΤΥΠΟ 4 & 5


(Περιοχή, …/…/2008)


ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ

Του …………………................ του …………………, υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος με Α.Μ. ……….

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση στην οποία αρμοδίως θα βεβαιώνεται ότι είμαι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχω συνταξιοδοτηθεί [(ή αν έχω συνταξιοδοτηθεί, από πότε)], ότι δεν λαμβάνω το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, ότι δεν έχω υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) [(ή αν έχω υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα)] καθώς και για ποιο λόγο δεν λαμβάνω το επίδομα κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, το οποίο αντίθετα λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Την ως άνω βεβαίωση ζητώ για δικαστική χρήση.
Με τιμή
Ο αιτών

[ΥΠΗΡΕΣΙΑ]

(Περιοχή, …/…/2008)

Αρ.Πρωτ.:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ


Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία μας Αρχεία ο…………………................ του …………………, υπαλλήλος του Πυροσβεστικού Σώματος με Α.Μ. ……….που υπηρετεί στην Υπηρεσία μας είναι μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος από …………….. μέχρι σήμερα και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί [(ή αν έχει συνταξιοδοτηθεί, από πότε)], δεν έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) [(ή αν έχει υπηρετήσει, για ποιο χρονικό διάστημα)] και δεν λαμβάνει το επίδομα κινδύνου του άρθρου 6, παρ. 2 του ν.2448/1996, γιατί βάσει του άρθρου αυτού το επίδομα κινδύνου λαμβάνουν οι υπάλληλοι των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για δικαστική χρήση βάσει της από ………. με αρ.πρωτ. ………….. αίτησή του.


Με τιμή
Ο αιτών