Σελίδες

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις για αναδιαμόρφωση-τροποποίηση θεσμικών ζητημάτων του Π.Σ.»

Αρ. Πρωτ. : 2106 Αθήνα : 07-12-2009
ΘΕΜΑ : «Προτάσεις για αναδιαμόρφωση-τροποποίηση θεσμικών ζητημάτων του Π.Σ.»
Συνάδελφοι
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος συγκρότησε σχετικές επιτροπές για την αναδιαμόρφωση-τροποποίηση:
Α. Του Π.Δ. 170/96 «Κανονισμός Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του Π.Σ.»
Β. Του Π.Δ. 305/92 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Π.Σ.»
Επίσης, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Αρχηγός στην πρόσφατη συνάντηση μας, σχετικές τέτοιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν και για τα ζητήματα του «Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.» καθώς και του «Βαθμολογίου των Πυροσβεστών-Υπαξιωματικών»
Σε όλες τις παραπάνω επιτροπές, έχει κληθεί να συμμετάσχει εκπρόσωπός μας, ο οποίος και θα εκφράσεις τις πάγιες θέσεις της ΕΑΠΣ.
Προκειμένου όμως αυτές να επικαιροποιηθούν ή να προστεθεί άλλη πρόταση εξαιτίας των νέων δεδομένων, παρακαλούμε τα μέλη μας που επιθυμούν, να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν, προτάσεις και απόψεις για τα παραπάνω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσής μας eaps@otenet.gr.