Σελίδες

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Η ΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΝΙΧΡΟ ΜΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ(;)

Στις 5/3/2010 ψηφίσθηκε τελικά στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος το Σχέδιο Νόμου «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης», στο οποίο μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε η πρωτοφανή και εξόφθαλμα άδικη και αντιλαϊκή διάταξη, στην οποία προβλέπεται η μείωση των πάσης φύσεως χορηγούμενων επιδομάτων, με εξαίρεση του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας και Οικογενειακής Παροχής ( άρθρο 1 παρ. 3α και 3β ) κατά 12%.
Παράλληλα, μειώνονται κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Ειδικά για εμάς τους ένστολους, που τα χορηγούμενα επιδόματα αποτελούν το 40% των συνολικών αποδοχών μας, αφού είχαμε εξαιρεθεί από το ενιαίο μισθολόγιο που είχε θεσπισθεί το 2003 για τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συνολική μείωση του εισοδήματος μας αυξάνεται δραματικά.
Αναλυτικά η αρπαγή του εισοδήματός μας:
Μείωση κατά 12% των επιδομάτων:
Α.ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ,
στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
- Άγαμος:16,56 ευρώ
- Έγγαμος χωρίς τέκνα: 25,08 ευρώ
- Έγγαμος με τέκνα:33,48 ευρώ
Β.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί καθώς και για τους έχοντες μισθολογική διαβάθμιση Αρχιπυράρχου και πάνω 51,24 ευρώ.
β) Λοιποί Αξιωματικοί και Πυρονόμοι 28,92 ευρώ
γ) Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες 21,48 ευρώ
Γ.- ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
το οποίο μέχρι την ψήφιση του παραπάνω Νομοσχεδίου είχε καθορισθεί στο 8% του Β.Μ. του Υ/Β΄ όπως αυτός διαμορφωνόταν κάθε φορά με την εκάστοτε εισοδηματική πολιτική ( Ν.3554/2007 άρθρο 1 παρ. 7 ) και σήμερα ανέρχεται σε 71,92 ευρώ.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, το ανωτέρω επίδομα που είχε κατακτηθεί με πολλούς αγώνες από το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα και είχαμε πετύχει να υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές μας, εκτός ότι τώρα μειώνεται κατά 8,63 ευρώ, θα παραμένει εφεξής παγωμένο στα 63,29 ευρώ.
Δ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
Αρχηγός: 70,44 ευρώ
Αντιστράτηγος:52,92 ευρώ
Υποστράτηγος: 38,76 ευρώ
Αρχιπύραρχος: 24,60 ευρώ
Πύραρχος: 17,64 ευρώ
Αντ/ρχος-Επ/γος: 7,08 ευρώ
Πυραγός-Υπ/γος-Ανθ/γος: 5,28 ευρώ
Πυρ/μοι-Αρχ/τες-Πυρ/τες: 4,32 ευρώ
Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, στο οποίο η μείωση καθορίζεται ως εξής:
Ανώτατοι Αξιωματικοί:17,64 ευρώ
Πύραρχοι:14,16 ευρώ
Αντιπύραρχοι και Επιπυραγοί:10,56 ευρώ
Πυραγοί-Υπ/γοι-Ανθ/γοι:7,08 ευρώ
Πυρονόμοι-Αρχ/τες-Πυρ/τες: 3,60 ευρώ
ΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ
στην οποία η μείωση ανέρχεται σε 22,08 ευρώ.
ΣΤ. ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ(νυχτερινά)
στην οποία η μείωση ανέρχεται στα 22,50 ευρώ.
Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των επιδομάτων μας και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2010 θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών ως εξής:α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ εφάπαξ.β) για ποσά μέχρι τριακόσια ( 300 ) ευρώ σε δυο μηνιαίες δόσεις.γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ( 600 ) ευρώ σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.δ) για ποσά μέχρι χίλια ( 1000 ) ευρώ σε έξι μηνιαίες δόσεις καιε) για ποσά άνω των χιλίων ( 1000 ) ευρώ σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Το δεύτερο μεγάλο κτύπημα στο εισόδημά μας, συντελείται στην περικοπή των δώρων Πάσχα-καλοκαιρινής αδείας και Χριστουγέννων που κινείται από 410 ευρώ έως και 1986 ευρώ, ετησίως ανάλογα με το Βαθμό και τα έτη Υπηρεσίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνολικές ετήσιες απώλειες του εισοδήματος μας κυμαίνονται από 2700 ευρω για τους Κατώτερους Αξιωματικούς μέχρι και 4650 για τους Ανώτερους Αξιωματικούς, ήτοι από 220 μέχρι 400 ευρώ μηνιαίως.
Εάν σε αυτές προστεθούν και οι απώλειες από την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων ( Φ.Π.Α. – καύσιμα κ.λ.π. ), τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ληστρική επιδρομή στο εισόδημα μας, που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό του καθενός μας και υποβιβάζει περαιτέρω το βιοτικό μας επίπεδο.
Μπροστά σε αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση, τα προεδρεία των Σωματείων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, επισκεφτήκαμε στις 9-3-2010, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, στον οποίο εξέθεσαν την τραγική οικονομική μας κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται με την ψήφιση του προαναφερομένου νομοσχεδίου, καθώς και την συντελεσθείσα αδικία σε βάρος των ενστόλων, αφού είμαστε η μόνη κατηγορία εργαζομένων από την οποία δεν εξαιρέθηκε από τη μείωση κανένα από τα χορηγούμενα επιδόματα.
Αντίθετα σε άλλες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων εξαιρέθηκαν ( άρθρο 1 παρ.3 περιπτ. γ, δ, ε, στ, ζ κλπ. ) επιδόματα όπως το ειδικής απασχόλησης, των ειδικών συνθηκών και επικινδυνότητας της εργασίας, τα οποία αν και χορηγούνται και σε μας εντούτοις δεν συμπεριληφθήκαμε στις παραπάνω διατάξεις.
Πλέον τούτων, μειώνεται κατά 12% η αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία καθώς και για την νυχτερινή απασχόληση, τα οποία δεν είναι επιδόματα αλλά αποζημιώσεις για πραγματική παρεχόμενη εργασία, αφού αν κάποιος δεν εργασθεί Σάββατο και Κυριακή ή νύχτα πολύ απλά ουδεμία αποζημίωση λαμβάνει.
Ο κ. Υπουργός μας παρέπεμψε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να έχουμε την προσεχή εβδομάδα συνάντηση με τους αρμόδιους, για την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων και για την εξεύρεση λύσης όσον αφορά το πενθήμερο και την νυχτερινή αποζημίωση.
Από την πλευρά μας καταστήσαμε σαφές στον κ. Υπουργό, ότι οι εξελίξεις αυτές ενόψει μάλιστα και της κατάθεσης τον Απρίλιο νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου και με την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις διατάξεις του, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες ένστολους στην έξοδο αφού κανένα κίνητρο περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πλέον υπάρχει. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, εκτός της υπέρογκης ταμειακής επιβάρυνσης των Κλαδικών Ασφαλιστικών Ταμείων, θα είναι η μεγάλη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα, ικανών, έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, εν μέσω μάλιστα ενός νέου πεδίου επικινδυνότητας που έχει διαμορφωθεί και αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο, λόγω των σημερινών δύσκολων οικονομικών συγκυριών και κοινωνικών ανακατατάξεων.