Σελίδες

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενκών Καθηκόντων.

Στο Αρ. Φύλλου 198 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 29 Νοεμβρίου 2010 δημοσιεύτηκε το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 με τον τίτλο "Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενκών Καθηκόντων."

Σύμφωνα με το Π.Δ.:
1. συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα στην κατηγορία των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, μία (1) οργανική θέση Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων και καταργείται αντίστοιχα μία (1) θέση Πυράρχου Γενικών Καθηκόντων, Σχολής Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 305/1992 (Α΄ 152)αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου».