Σελίδες

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Υπ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Αρ. Πρωτ.:2382
Αθήνα:07-11-2010

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κοιν: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Υπ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κύριε Υπουργέ

Mε ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε το αναμενόμενο από καιρό, «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που θα ρύθμιζε ζητήματα των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποπνέει τον αέρα της απόλυτης προχειρότητας και άγνοιας βασικών θεσμικών θεμάτων του.

Συγκεκριμένα:
1. Στο άρθρο (1) ιδρύεται το «Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» όπου περιλαμβάνει και το ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό του Π.Σ.»
Από την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης του Σχεδίου του σχετικού Νόμου, φαίνεται ότι αφορμή για το εν λόγο νομοθέτημα, αποτελεί «η μη σύννομη συμπεριφορά του αστυνομικού προσωπικού για περιστατικά των οποίων η εξέταση κρίνεται αντικειμενικά ως ελλειμματική» καθώς και «η καταγραφή της απροθυμίας του καταγγέλλοντος για συνεργασία με τα αστυνομικά όργανα για την επαρκή τεκμηρίωση της καταγγελίας».
Επίσης στην ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρονται και μια σειρά από διατάξεις και περιπτώσεις κρατών της Ε.Ε. που προβλέπουν παρόμοιους θεσμούς ανεξάρτητων μηχανισμών αστυνομικής λογοδοσίας.
Πουθενά από τα παραπάνω δεν προκύπτει η εμπλοκή του πυροσβεστικού προσωπικού, που όπως είναι γνωστό, εκτός από την θεσμική πρόβλεψη του Π.Σ. ως Σ.Α. η καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του δεν εμπεριέχει «εκδηλώσεις βίαιης, βάναυσης ή οποιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες.»
Πέρα από τα παραπάνω οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 210/92 αρθ.8, παρ.1 είναι «τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι» και «εφαρμόζονται γι αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους» καθώς και σύμφωνα με τον Ν.3511/06 άρθρο 3 το «Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.. και εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.»
Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίον οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά μη σύννομης συμπεριφοράς πυροσβεστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να μην είναι ο ίδιος με αυτόν των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. (Αστυνομική Αρχή, Δικαιοσύνη, Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και στην πυροσβεστική ιεραρχία.)
Επίσης θα πρέπει να σας επισημάνουμε, ότι μετά από πρόταση μας, στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 2006 υπάρχει ο θεσμός των Γ.Υ.Π. (Γραφείων Υποδοχής Πολιτών), σε όλες τις Π.Υ., με ειδική τηλεφωνική γραμμή και δυνατότητα διαδικτυακής καταγγελίας.
Άλλωστε στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα «ελλειμματικών διοικητικών εξετάσεων» αλλά και υπερβατικών καταχρηστικών εξουσιαστικών συμπεριφορών απέναντι στους πολίτες και ειδικότερα σε «γεγονότα που έχουν σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και από μέρους του πυροσβεστικού υπαλλήλου εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από αυτή»
Επιπλέον σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει πρόβλεψη, για ανεξάρτητη αρχή μηχανισμού πυροσβεστικής λογοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σας, θα υπερθεματίσουμε να συμπεριληφθούμε στις αρμοδιότητες μιας Αρχής που θα συμπεριλαμβάνει και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου τομέα.(εφορία, πολεοδομία, υγειονομικό, Ο.Τ.Α, κ.λ.π. )

2.Στο άρθρο (3) του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία προβλέπεται να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς να προβλέπεται στελέχωση από Αξιωματικό του Π.Σ. (προβλέπει μόνο από ΕΛ.ΑΣ- Λ.Σ.- ΥΠ.ΕΞ)

3.Στο άρθρο( 6) εξαιρείται το Π.Σ. από την διάθεση κατασχεμένων οχημάτων και μηχανημάτων (το προβλέπει μόνο για ΕΛ.ΑΣ-Λ.Σ.)

4.Στο άρθρο (15) εισάγει το θεσμό του Επικουρικού Πυροσβέστη.

Ειδικότερα ανά παράγραφο επισημαίνουμε στο συγκεκριμένο άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
• Η κατηγορία των Επικουρικών Πυροσβεστών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες του Ν.3511/2006 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 8 που αφορά το προσωπικό του Π.Σ.
• Ο θεσμός «οργανικών θέσεων επί θητεία» δεν υπάρχει πουθενά για υπαλλήλους στο δημόσιο.
• Δεν περιγράφεται Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
• Δεν περιγράφονται τα κριτήρια ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Οι 5.500 θέσεις συμβασιούχων του Π.Σ. είχαν καθοριστεί με συγκεκριμένα (επιχειρησιακά-γεωγραφικά) κριτήρια, χωρίς θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων. Επίσης προβλέπει μείωση θέσεων μονίμων Πυροσβεστικών υπαλλήλων χωρίς να καθορίζει τρόπο και κριτήρια.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
• Οι Επ.Πυρ/τες προσλαμβάνονται με σχέση Δημοσίου Δικαίου όταν ο βασικός νόμος 3528/2007 προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες και κυρίως διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους , του φορέα πρόσληψης ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
• Στα αντικειμενικά κριτήρια, θεσπίζει το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ως επίπεδο γραμματικών γνώσεων, όταν στο αντίστοιχο νομοθέτημα για τους συνοριακούς φύλακες (που υποτίθεται αντιγράφει) θέτει το ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα κριτήρια πρόσληψης πλην του τίτλου σπουδών είναι αντίστοιχα των συνοριοφυλάκων, χωρίς ξένη γλώσσα και αντίστοιχο ΙΕΚ (Δασοπροστασίας).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
• Τα παραπάνω ακυρώνονται από τη συγκεκριμένη παράγραφο καθώς οι εξαιρέσεις των 45 και 49 ετών συν Γυμνάσιο συν εξαίρεση από ανάστημα – αθλητικά- ψυχοτεχνικά καταργεί το διαγωνισμό και την εισαγωγή μη- συμβασιούχων.
• Για την με οποιαδήποτε τρόπο πρόσληψη επαγγελματιών Πυροσβεστών, η διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές διαδικασίες καθώς και έλεγχο ποινικού μητρώου.
• Επιπλέον γίνεται διάκριση στο χρόνο ισχύος των κυρωμένων πινάκων μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων.
• Τέλος προβλέπεται μεταφορά κενών θέσεων «εποχικών» Πυροσβεστών, όταν είναι γνωστό ότι οι «συμβασιούχοι» του Π.Σ. δεν έχουν μέχρι σήμερα οργανικές θέσεις.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η προβλεπόμενη 3μελής επιτροπή πρόσληψης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου προσδίδει κύρος στις διαδικασίες, με συνεδριάσεις.
Γεγονός οξύμωρο όταν για την πρόσληψη επαγγελματιών Πυροσβεστών η αντίστοιχη Επιτροπή είναι μόνο από Ανώτατους Αξιωματικούς του Π.Σ.
Επίσης, σύμφωνα με την διατύπωση, μπορεί η σύνθεση να απαρτίζεται από μέλη χωρίς καμία γνώση του τρόπου προσλήψεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Αναφέρεται ανανέωση θητείας των Επικουρικών Πυροσβεστών, χωρίς να αναφέρεται για πόσο χρόνο ανανεώνεται η θητεία τους και αν υπάρχει εν συνεχεία δικαίωμα εκ νέου ανανέωσης της θητείας. (πόσες θητείες δηλ.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
• Αναφέρεται ότι οι Επ/κοι Πυρ/τες απόφοιτοι Λυκείου, μπορούν να ζητήσουν την μονιμοποίησή τους ως Πυροσβέστες, χωρίς να προβλέπεται να υποβληθούν σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπεται για πρόσληψη μονίμων καθώς και να έχουν τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα.Αποτέλεσμα αντί ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού που ευαγγελίζεται ο θεσμός να έχουμε εσαεί τριχοτόμηση του.
• Επίσης για αυτούς δεν μπορεί να λαμβάνεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή, η θητεία ως Επικουρικού, όπως σχετικά προβλέπεται από το Σχέδιο Νόμου, όταν από την παρ.10 του ίδιου νομ/ματος δεν προβλέπεται προαγωγή τους.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
• Αναφέρονται τα κυρίως καθήκοντα των Επικουρικών Πυροσβεστών τα οποία δεν είναι τα ίδια με αυτά των Πυροσβεστών και επίσης προβλέπεται γι αυτούς ειδική στολή με Υ.Α. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους , χαρακτηρίζοντας τους «Ειδικούς Πυροσβέστες»
• Επίσης το νομοθέτημα προβλέπει εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας των Πυροσβεστών για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Επικ/κων Πυρ/των, αναιρώντας κάθε σχετική διάταξη που αφορά άδειες, χρόνο εργασίας και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα από το Ν.3863/2010 και το Ν.3865/2010 .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
• Αναγράφεται ο τρόπος αρχικής τοποθέτησης των Επικ/κων Πυρ/των ,ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ «ελέω Αρχηγού», και εν συνέχεια μετάθεσή τους με τον ίδιο τρόπο.
• ΤΟ ΟΡΘΟΝ είναι να γίνει πρόβλεψη οργανικών θέσεων, σύστασή τους, στη συνέχεια κατανομή τους και ένταξη του επικουρικού πυροσβεστικού προσωπικού σε συγκεκριμένο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Αναφέρεται ότι οι Επκ/κοι Πυρ/τες δεν προάγονται βαθμολογικά, αλλά αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τους Πυροσβέστες.
Το γεγονός αυτό αναιρεί την ισονομία στον τρόπο αξιολόγησης σε κατηγορίες του προσωπικού που έχουν επιλεγεί με διαφορετικά κριτήρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
• Αναφέρεται ότι στους Επικ/κους Πυρ/τες εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των Πυροσβεστών και ότι την ανώτατη ποινή της απόλυσης τους, την επιβάλει το αρμόδιο όργανο πρόσληψής τους.
• Από τις παραγ. 5 του ίδιου άρθρου αρμόδιο όργανο είναι η Τριμελής Επιτροπή. Σύμφωνα όμως με τα ισχύοντα (ΙΚΑ) εργοδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οι εκπρόσωποί του.
• Για το Π.Σ. οι ποινές αποφασίζονται από τα Ανακριτικά Συμβούλια και επιβάλλονται με συγκεκριμένες διαδικασίες για τους Πυροσβέστες και τους Αξ/κους του Π.Σ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Αναφέρεται ότι οι Επικ/κοι Πυρ/τες απολύονται αν αποτύχουν στη βασική τους εκπαίδευση, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης κατά την βασική εκπαίδευση, ούτε αντιστοιχία εκπαίδευσης με αυτή των μονίμων Πυροσβεστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-17
Εισάγεται ο νέος ορισμός του ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στο κείμενο του νέου νόμου.

5. Στο άρθρο 16 προβλέπεται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ΕΛ.ΑΣ. και επέκταση του ευεργετήματος στο Λ.Σ. εξαιρώντας το αντίστοιχο προσωπικό του Π.Σ.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών των παθόντων εν υπηρεσία για όσο καιρό νοσηλεύονται σε ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού, χωρίς να προβλέπεται ξεκάθαρα επέκταση του ευεργετήματος για τους αντίστοιχους του Π.Σ.