Σελίδες

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Υπ.ΠΡΟ.ΠΟ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΡΟΠΟ που ρυθμίζει πολλά ζητήματα των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, οι αιτιάσεις και οι προτάσεις μας που στάλθηκαν στην πολτική ηγεσία κατά το διάστημα της διαβούλευσης , αγνοήθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, συνταγμένα στο γενικότερο κυβερνητικό μνημονιακό καθεστώς, αποφασίζουμε –ψηφίζουμε –εκτελούμε.

Συγκεκριμένα:
1. Στο άρθρο (1) ιδρύεται το «Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» όπου περιλαμβάνει και το ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό του Π.Σ.»
Από την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης του Σχεδίου του σχετικού Νόμου, φαίνεται ότι αφορμή για το εν λόγο νομοθέτημα, αποτελεί «η μη σύννομη συμπεριφορά του αστυνομικού προσωπικού για περιστατικά των οποίων η εξέταση κρίνεται αντικειμενικά ως ελλειμματική» καθώς και «η καταγραφή της απροθυμίας του καταγγέλλοντος για συνεργασία με τα αστυνομικά όργανα για την επαρκή τεκμηρίωση της καταγγελίας».
Επίσης στην ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρονται και μια σειρά από διατάξεις και περιπτώσεις κρατών της Ε.Ε. που προβλέπουν παρόμοιους θεσμούς ανεξάρτητων μηχανισμών αστυνομικής λογοδοσίας.
Πουθενά από τα παραπάνω δεν προκύπτει η εμπλοκή του πυροσβεστικού προσωπικού, που όπως είναι γνωστό, εκτός από την θεσμική πρόβλεψη του Π.Σ. ως Σ.Α. η καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του δεν εμπεριέχει «εκδηλώσεις βίαιης, βάναυσης ή οποιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες.»
Πέρα από τα παραπάνω οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 210/92 αρθ.8, παρ.1 είναι «τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι» και «εφαρμόζονται γι αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους» καθώς και σύμφωνα με τον Ν.3511/06 άρθρο 3 το «Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.. και εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.»
Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίον οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά μη σύννομης συμπεριφοράς πυροσβεστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να μην είναι ο ίδιος με αυτόν των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων. (Αστυνομική Αρχή, Δικαιοσύνη, Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και στην πυροσβεστική ιεραρχία.)
Επίσης θα πρέπει να σας επισημάνουμε, ότι μετά από πρόταση μας, στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 2006 υπάρχει ο θεσμός των Γ.Υ.Π. (Γραφείων Υποδοχής Πολιτών), σε όλες τις Π.Υ., με ειδική τηλεφωνική γραμμή και δυνατότητα διαδικτυακής καταγγελίας.
Άλλωστε στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα «ελλειμματικών διοικητικών εξετάσεων» αλλά και υπερβατικών καταχρηστικών εξουσιαστικών συμπεριφορών απέναντι στους πολίτες και ειδικότερα σε «γεγονότα που έχουν σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και από μέρους του πυροσβεστικού υπαλλήλου εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από αυτή»
Επιπλέον σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει πρόβλεψη, για ανεξάρτητη αρχή μηχανισμού πυροσβεστικής λογοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σας, θα υπερθεματίσουμε να συμπεριληφθούμε στις αρμοδιότητες μιας Αρχής που θα συμπεριλαμβάνει και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου τομέα.(εφορία, πολεοδομία, υγειονομικό, Ο.Τ.Α, κ.λ.π. )

2.Στο άρθρο (3) του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία προβλέπεται να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς να προβλέπεται στελέχωση από Αξιωματικό του Π.Σ. (προβλέπει μόνο από ΕΛ.ΑΣ- Λ.Σ.- ΥΠ.ΕΞ). Ειδικότερα στο συγκεκριμένο άρθρο εγείρονται τα εξής ερωτήματα:
1. Σε ποιόν υπάγεται αυτή η υπηρεσία? Με Δντη Αξιωματικό της ΕΛΑΣ με τα ισχύοντα θα υπάγεται στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ.
2. Δηλαδή το Πυροσβεστικό Σώμα δια του Αρχηγού του θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση με αυτή την υπηρεσία για να αγοράσει στολές για τους πυροσβέστες?
3. Στην έννοια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ΚΑΙ εξειδικευμένα προγράμματα περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας, στα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτά μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι ή επικεφαλής εταίροι οργανισμοί με «αποστολή» και θεσμοθετημένη αρμοδιότητα σχετική με το αντικείμενο. Σε ορισμένα δε από αυτά απαιτείται να συμμετάσχουν και ομόλογες υπηρεσίες από τουλάχιστον 2 έως 3 ΚΜ.
4. Επειδή στην έννοια του «χειρισμού» περιλαμβάνονται ΚΑΙ η σύνταξη προτάσεων ΚΑΙ η υποβολή προτάσεων, αυτό σημαίνει ότι η ανωτέρω υπηρεσία θα πρέπει ΝΑ συμμετάσχει ως εταίρος υπογράφοντας και τα σχετικά κοινοτικά έγγραφα όπως οι φόρμες υποβολής.
5. Με την παρούσα διατύπωση και σύμφωνα με τους όρους αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι φόρμες συμμετοχής θα πρέπει να υπογράφονται από τον Δντη αυτής της υπηρεσίας!!!!!!!!!!!!!!
6. Έτσι όμως εγείρονται πολύπλοκα νομικά θέματα, καθώς στην περίπτωση έγκρισης της πρότασης σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η ανωτέρω υπηρεσία ως εταίρος θα πρέπει και να υλοποιήσει την πρόταση.
a. Παράδειγμα αναφέρουμε το Χρηματοδοτικό Μέσο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. 2007-2013 με υποπρογράμματα που αφορούν τη διοργάνωση ασκήσεων, όπου υποχρεωτικά συμμετέχει η Εθνική Αρχή Π.Σ. και δυνατότητα συμμετοχής από τη χώρα μας έχουν μόνο κατ’ αρχήν το Π.Σ. με μονάδες, δυνάμεις και εμπειρογνώμονες καθώς και το ΕΚΑΒ, ο ΟΑΣΠ και η Π.Α.
b. Περιβαλλοντολογικές δράσεις των προγραμμάτων LIFE, INTERREG κλπ
c. Πιλοτικά προγράμματα της Γενικής Δνσης Περιβάλλοντος
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ θα πρέπει να απαλειφθεί ο όρος χειρισμός και να μείνει η αξιοποίηση και ο συντονισμός
Τέλος ο Προιστάμενος αυτής της υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι μόνο αξιωματικός της ΕΛΑΣ.

3.Στο άρθρο( 6) εξαιρείται το Π.Σ. από την διάθεση κατασχεμένων οχημάτων και μηχανημάτων (το προβλέπει μόνο για ΕΛ.ΑΣ-Λ.Σ.)

4.Στο άρθρο (15) εισάγει το θεσμό του Πυροσβέστη 5ετούς Υποχρέωσης.. για το οποίο έχουμε διατυπώσει την κριτική μας στην περίοδο διαβούλευσης του ν/σ.


5. Στο άρθρο 16 προβλέπεται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ΕΛ.ΑΣ. και επέκταση του ευεργετήματος στο Λ.Σ.ενσωματώνοντας, μετά την παρέμβασή μας και το αντίστοιχο προσωπικό του Π.Σ.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών των παθόντων εν υπηρεσία για όσο καιρό νοσηλεύονται σε ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού, χωρίς να προβλέπεται ξεκάθαρα επέκταση του ευεργετήματος για τους αντίστοιχους του Π.Σ.