Σελίδες

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα04-05-2011
Προς: Συμβούλιο της Επικρατείας
Τμήμα 5ο
Πανεπιστημίου 47-49, T.K. 10564

Θέμα: Έλεγχος Νομιμότητας και επεξεργασία Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος»
Σχετ. Σ.Π. 270/10 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Με το υπ’ αριθμ Σ.Π. 270/10 έγγραφο του Α.Π.Σ διαβιβάστηκε ενώπιόν Σας Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Κανονισμός μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», για τον προβλεπόμενο έλεγχο Νομιμότητας.
Η Ένωση μας στα πλαίσια της συνδικαλιστικής της δράσης και προκειμένου να συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας κατέθεσε ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος μια σειρά από προτάσεις προκειμένου ο υπό έκδοση κανονισμός να είναι σύγχρονος, να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του Π.Σ, των πυροσβεστικών υπαλλήλων και παράλληλα να είναι συμβατός με τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, της χρηστής διοίκησης, της ισότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου Σας. Η Διοίκηση υιοθέτησε και συμπεριέλαβε μερικές από αυτές στο προωθούμενο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, ενώ κάποιες άλλες σιγή τις απέρριψε.
Δυστυχώς έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι, προτάσεις μας που δεν είχαν σχέση με την ουσία του διατάγματος, αλλά αφορούσαν την νομοτεχνική του επεξεργασία, την νομιμότητα και την επισήμανση ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας ορισμένων διατάξεών του δεν υιοθετήθηκαν με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο σχέδιο να παρουσιάζει, κατά την άποψη της Ενώσεώς μας, νομοτεχνικά προβλήματα που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να δημιουργήσουν παρερμηνείες από μέρους της διοίκησης.
Μετά από τα παραπάνω υποβάλουμε ενώπιόν Σας τις ανησυχίες μας για την Νομιμότητα και την Συνταγματικότητα των παρακάτω Διατάξεων.
1. Με τα άρθρα 1,2,3,4 και 5 καθορίζονται οι βασικές αρχές με βάση τις οποίες διενεργούνται οι τακτικές μεταθέσεις των υπαλλήλων του Π.Σ. Οι αρχές αυτές προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα στις διαδικασίες και την σταθερότητα του οικογενειακού βίου των υπαλλήλων θέτουν ως βάση των κριτηρίων μεταθετότητας την πόλη συμφερόντων, την παραμονή ορισμένου χρόνου σε αυτήν και την μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων.
2. Επιπλέον η Υπηρεσία ορίζει ως κριτήριο για τις μεταθέσεις, τις ειδικότητες των υπαλλήλων (υπάλληλοι ειδικών καθηκόντων, οδηγοί, ανακριτικοί υπάλληλοι κλπ) καθώς και τους βαθμούς για τους Αξιωματικούς.

3. Σε αντίθεση με τα παραπάνω η Υπηρεσία στο άρθρο 18 του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις» και με πρόφαση την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εισάγει διάταξη για τους Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς που καταργεί το σύνολο των κριτηρίων μεταθετότητας που έχουν σχέση με την μοριοδότηση και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην πόλη συμφερόντων όπως αυτά ρυθμίζονται στο σύνολο του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για όλους τους υπαλλήλους και τους Αξιωματικούς του Π.Σ, ορίζοντας ότι οι πίνακες θα καταρτισθούν κατά σειρά αρχαιότητας. άρθρο 18 παρ. 4, στοιχ. α, β εδάφιο «Για τους Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς θα καταρτιστούν πίνακες κατά σειρά αρχαιότητας».

4. Η διάταξη αυτή καταστρατηγεί και είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του ιδίου του Προεδρικού Διατάγματος και η διατύπωσή της στις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις δεν εξυπηρετεί την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο νομικό καθεστώς στο νέο που, θεωρητικά, θα έπρεπε να υπηρετούν οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου. Αντίθετα, τορπιλίζει και την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την προτεινόμενη καθόσον ο πίνακας μεταθετότητας με την σειρά αρχαιότητος καταργεί τα μόρια που με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια έχουν ως τώρα το σύνολο των πυροσβεστικών υπάλληλων, καταργεί τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην πόλη συμφερόντων και «φωτογραφίζει» την επιστροφή Αξιωματικών που μετατέθηκαν πρόσφατα, στη πόλη συμφερόντων τους χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα κριτήρια και αναγκάζει σε μετάθεση Αξιωματικούς οι οποίοι υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους και διασφαλίζονται από το προηγούμενο αλλά και από το προτεινόμενο καθεστώς για ελάχιστο χρόνο παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους με βάση πάντα την μοριοδότηση τους. (2,4 ή 6 χρόνια άρθρο 4 παρ. 2)

5. Η αρχή της ισότητας επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν στις ίδιες ή παρόμοιες περιπτώσεις, έχει ως σκοπό να διασφαλίζεται με ίσους όρους η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας του καθενός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση με το συγκεκριμένο προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβαίνει σε ειδική ρύθμιση που αφορά ορισμένη κατηγορία προσώπων (Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες, Πλοηγοί Μηχανικοί), δημιουργώντας ουσιαστικά δυσμενή εις βάρος τους κατάσταση έναντι των λοιπών Αξιωματικών του Π.Σ που τελούν υπό όμοιες περιπτώσεις.

6. Η προτεινόμενη Διάταξη του άρθρου 18 της παρ. 4 στοιχ. (α) του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση παραβιάσεως της αρχής της ισότητας αφού προβλέπει διαφορετική μεταχείριση κάποιας κατηγορίας αξιωματικών σε σχέση με άλλους ομοιοβάθμους τους: «για τις μεταθέσεις Πλοηγών Κυβερνητών Πλοηγών Μηχανικών, ………….. που θα πραγματοποιηθούν κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.
A. ………………………………………………………….Για τους Πλοηγούς Κυβερνήτες και πλοηγούς Μηχανικούς θα καταρτιστούν πίνακες κατά σειρά αρχαιότητας.
B. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .»
Ήτοι αντίθετα με την αρχή της ισότητας και με την μερικότερη αρχή της ίσης μεταχείρισης των ομοίων περιπτώσεων η Διοίκηση ρυθμίζει με την επίμαχη διάταξη κατά διαφορετικό τρόπο παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή κατάρτιση πινάκων κατά σειρά αρχαιότητας για τους Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς, σε σχέση με τους πίνακες μεταθετότητας των λοιπών Αξιωματικών που γίνονται με βάση την μοριοδότηση και ορισμένο χρόνο παραμονής στην πόλη συμφερόντων.
7. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Δημόσιο συμφέρον μπορούσε να ικανοποιηθεί με εξίσου αποτελεσματικό, πρόσφορο και ηπιότερο μέσο για τους Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς όπως γίνεται και για τους λοιπούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους και Αξιωματικούς του Π.Σ. Η Αρχή της Αναλογικότητας εφαρμόζεται όχι μόνο κατά τον έλεγχο ασκήσεως της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης αλλά και κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των Νόμων, δηλαδή δεσμεύει όχι μόνο την Διοίκηση κατά τον έλεγχο της άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας, αλλά και τον ίδιον τον Νομοθέτη. Η αρχή αυτή δεσμεύει επίσης και την κανονιστική δράση της Διοίκησης. Η Αρχή της Αναλογικότητας επιτάσσει ότι μεταξύ της συγκεκριμένης ρύθμισης και του επιδιωκόμενου νόμιμου σκοπού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Η σχέση αυτή υπάρχει, μόνον όταν η ρύθμιση είναι η κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (καταλληλότητα), συνεπάγεται κατ’ ένταση και διάρκεια τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον διοικούμενο και το κοινό (αναγκαιότητα) και τέλος τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν υποσκελίζουν τα πλεονεκτήματα (αναλογικότητα).

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παρ. 5 οι διοικητικές προσφυγές των πυροσβεστικών υπαλλήλων κατά της απόφασης μεταθέσεων εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο και διενέργησε τις μεταθέσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη ουσιαστικά καταργεί την δυνατότητα της εξέτασης των προσφυγών σε δεύτερο βαθμό και από διαφορετικό όργανο, παραβιάζοντας και αυτή ακόμα την θεμελιώδη αρχή του δικαιϊκού μας συστήματος ότι ουδείς δύναται να είναι κριτής του εαυτού του. Κατά συνέπεια καταργείται η πάγια κατοχυρωμένη αρχή εξέτασης των προσφυγών από δευτεροβάθμιο όργανο. Η συγκεκριμένη παρατήρηση ισχύει και για την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 4 για τις μεταθέσεις των Αξιωματικών.

9. Με την διάταξη του δευτέρου εδαφίου του στοιχ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζεται ότι «ο αριθμός των υπεράριθμων προκύπτει από την διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από την προβλεπόμενη». Η συγκεκριμένη διάταξη είναι ελλιπής γιατί δεν καθορίζει με σαφήνεια εάν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς και οι υπάλληλοι – Αξιωματικοί που συμπληρώνουν 4 ή 6 συνεχή έτη παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους. Η παραπάνω σύγχυση επιτείνεται με την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 όπου ορίζεται ότι «η σειρά που ακολουθείται κατά την διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής: Πρώτα αποφασίζονται οι μεταθέσεις υπεράριθμων υπαλλήλων, ακολούθως εκείνων που συμπληρώνουν 4ετία και 6ετία σε συνδυασμό ………………………». Δηλαδή εμμέσως συμπεραίνεται ότι οι συμπληρώνοντες 4ετία ή 6ετία δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπεράριθμους με αποτέλεσμα να γεννάται ζήτημα αυθαίρετης και κατά περίπτωση ερμηνείας εις βάρος της αρχής της ισότητας.

10. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 «οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται ως ακολούθως: Οι υπάλληλοι ………………………. Στην ικανοποίηση των αιτήσεων, προηγούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην πόλη συμφερόντων τους και έχουν τα περισσότερα μόρια έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλει αίτηση για την ίδια πόλη». Η αυστηρή ερμηνεία της παραπάνω διάταξης με την χρησιμοποίηση του συμπλεκτικού συνδέσμου «και» συνεπάγεται ότι για να προηγηθεί κάποιος υπάλληλος στις μεταθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και η πόλη συμφερόντων και τα περισσότερα μόρια έναντι κάποιου άλλου υπαλλήλου που δεν έχει πόλη συμφερόντων την πόλη για την οποία υποβάλει αίτηση μετάθεσης. Δηλαδή εάν ο δεύτερος υπάλληλος έχει περισσότερα μόρια από τον πρώτο άσχετα με την πόλη συμφερόντων αυτός προηγείται. Επειδή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση καταστρατηγεί τις αρχές της πόλης συμφερόντων και της μοριοδότησης η διατύπωση πρέπει να γίνει ως εξής «Στην ικανοποίηση των αιτήσεων, προηγούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην πόλη συμφερόντων τους και μεταξύ αυτών όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλει αίτηση για την ίδια πόλη»

Σύμφωνα με την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης, η Διοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία της, δεν πρέπει να αυθαιρετεί, ή να αφήνει κενά στην ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν τους πολίτες, αντίθετα, πρέπει να είναι σαφής, και προσφέρουσα τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Κατά την άσκηση της κυριαρχικής και κυρίως της κανονιστικής της εξουσίας η Διοίκηση πρέπει να τηρεί τις αρχές που πηγάζουν απευθείας από το Σύνταγμα και τους Νόμους, να λειτουργεί μέσα στα όρια που τέθηκαν από την εξουσιοδοτική διάταξη του Νόμου, να μην τα υπερβαίνει και κυρίως να διαφυλάττει τα έννομα συμφέροντα των διοικούμενων και των πολιτών, διευκολύνοντας την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε σαν Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ότι η Διοίκηση στο πλαίσιο της κανονιστικής της δράσης με τις επίμαχες διατάξεις δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του ΠΣ, καθόσον όχι μόνο δεν διαφυλάσσει και διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των διοικούμενων (υπεράριθμοι, 4ετία, 6ετία, μοριοδότηση) αλλά καταργεί και το δικαίωμα των Αξιωματικών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών να μετατεθούν, με βάση την μοριοδότηση και τον ορισμένο χρόνο παραμονής στην πόλη συμφερόντων, όπως ισχύει για τους λοιπούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους και Αξιωματικούς του Π.Σ, αλλά με βάση την σειρά αρχαιότητας.
Θέτουμε υπό την Κρίση Σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας επί του προτεινομένου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» και είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχουν της Προσοχής Σας κατά την επεξεργασία του.