Σελίδες

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ : « Έξοδα Μεταθέσεων Αξιωματικών»

Αρ. Πρωτ.:2463 Αθήνα:08-06-2011

Προς: Aρχηγό Πυρ/κού Σώματος
Αντιστράτηγο Κο Στυλιανό Στεφανίδη


ΘΕΜΑ : « Έξοδα Μεταθέσεων Αξιωματικών»

Κύριε Αρχηγέ

Στις 31-05-2011 κοινοποιήσατε την απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων Αξιωματικών στην οποία πέραν της καταστρατήγησης των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού μεταθέσεων (Π.Δ. 170 /1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) προβήκατε και σε μία ακόμη εκτός νόμου πρωτοτυπία : δεν χορηγήσατε οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης στους μετατιθέμενους για πρώτη φορά στην ιστορία του Πυρ/κού Σώματος.
Τα έξοδα μετάθεσης των εργαζομένων του ΠΣ προβλέπονται από συγκεκριμένο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το ΠΔ 200/1993 ΦΕΚ 75Α και την ΚΥΑ 2/66739/0022 / 15-11-2000 ΦΕΚ1394Β άρθρα 2,11 και12. Στην ίδια ΚΥΑ στο άρθρο 13 αυτής αναφέρεται ρητά ποίοι εκ των μετατιθεμένων με τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού μεταθέσεων δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης.
Στις 03-06-2011 προβήκατε στην έκδοση απόφασης χορήγησης των εξόδων μετάθεσης, σε ορισμένους εκ των μετατιθεμένων Αξιωματικών, χωρίς καμία αναφορά στο παραπάνω ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, κάνοντας όμως μνεία στην απόφαση αυτή, στις διατάξεις του
Ν. 3833/2010 που τροποποιεί την ανωτέρω ΚΥΑ σε συγκεκριμένο άρθρο αλλά και τον
Ν 2685/99 τον οποίο στην συνέχεια επικαλείται η απόφαση για να περιορίσει την χορήγηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους Αξιωματικούς του ΠΣ , σε συνδυασμό με υπηρεσιακό σημείωμα της διεύθυνσης οικονομικών το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί στους μετατιθεμένους.

Κύριε Αρχηγέ

Ειδικά σε μια εποχή που η οικονομική κρίση πλήττει το σύνολο των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, οι συνάδελφοι που μετατίθενται με τον κανονισμό μεταθέσεων πλήττονται οικονομικά περισσότερο από όλους μας.
Επίσης γνωρίζουμε ότι απ΄ τον ίδιο κωδικό του προϋπολογισμού του ΠΣ χορηγούνται και τα έξοδα οριστικής μετεγκατάστασης όσων απολύονται – αποστρατεύονται απ΄τις τάξεις του ΠΣ χωρίς τέτοιου είδους διακρίσεις.
Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας με την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους συναδέλφους αλλά και την ενημέρωση όλων μας, σε σχέση με τα προαναφερθέντα, και ειδικότερα για τις επιμέρους ισχύουσες διατάξεις που σας νομιμοποιούν να χορηγείτε εσείς σε όποιους θέλετε, στο ολόκληρο ή κατά το ήμισυ, τα έξοδα μετάθεσης, πέραν της κοινοποίησης των μεταθέσεων των Αξιωματικών
(παρ.1 αρθ.19 ΠΔ 170/96).