Σελίδες

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρ. Πρωτ. : 2481 Αθήνα : 20-07-2011

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτικά Κόμματα
Μ.Μ.Ε.
Μέλη ΕΑΠΣ

Ασφαλιστική παλινωδία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»


Κύριε Υπουργέ
Στο τελευταίο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», που έχει κατατεθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών στο Κοινοβούλιο, στο άρθρο 9 (Λοιπές Συνταξιοδοτικές Διατάξεις) παράγραφος 2, περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά , κυρίως, το ασφαλιστικό καθεστώς ένστολων Μηχανικών και Ιατρών που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας.
Για την κατηγορία αυτών των συναδέλφων θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
• Οι ένστολοι διπλωματούχοι μηχανικοί μισθολογικά και ασφαλιστικά ανήκουν στο Στρατιωτικό Μισθολόγιο.
• Επίσης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους είναι ακριβώς ίδιες με τους λοιπούς συναδέλφους τους (πτυχιούχους ΑΕΙ ή μη).
• Τέλος δεν λαμβάνουν κανένα από τα κλαδικά επιδόματα των Μηχανικών του Δημοσίου.
Παρόλα αυτά μέχρι πρόσφατα ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), παρόλο που τα καθήκοντά τους, οι αρμοδιότητες τους, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ήταν ίδια και απαράλλαχτη με των λοιπών αξιωματικών.
Συνταξιοδοτικά ανήκαν στο ΤΣΜΕΔΕ, αντίθετα με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. (ειδικά για του ‘νέους’ μετά το 1993 μηχανικούς).
Το μεγάλο αυτό και χρονίζον πρόβλημα λύθηκε με το Ν.3865/2010 (άρθρο 21, παρ.3) του Ασφαλιστικού που η ίδια η κυβέρνησή σας ψήφισε πέρσι.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση ανέφερε: Τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`) ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξη τους ως στρατιωτικοί και προαιρετικά σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς συναφείς με την απόκτηση νέας ιδιότητας, χωρίς χρονικό περιορισμό, με υποβολή σχετικής δήλωσης και καταβολής σε αυτούς του συνόλου των εισφορών από τους ασφαλισμένους. Τυχόν εισφορές που παρακρατήθηκαν υπέρ των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων για χρόνο που συμπίπτει με το χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο συμψηφίζονται με τις εισφορές όσων επιλέξουν την προαιρετική ασφάλιση στους φορείς αυτούς.»
Με το σημερινό Σ/Ν η ρύθμιση αυτή ανατρέπεται και γυρίζουμε στο προ 2010 καθεστώς!!! πισωγυρίζοντας σε μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση που ταλαιπωρούσε τους συναδέλφους επί 17 χρόνια.
Μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε την εμφανή αιτία της 180 μοιρών στροφής της ίδιας κυβέρνησης μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα (ένα χρόνο).
Η ασυνεπή αυτή πολιτική επιλογή προκαλεί κατάφορη αδικία για τους υπηρετούντες μηχανικούς στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς μεταπίπτουν σε διαφορετικό και δυσμενέστερο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς σε σχέση με τους λοιπούς συναδέλφους τους.
Συμπληρωματικά θα πρέπει να επισημάνουμε το καταφανές άδικό της, καθότι:
1. Λόγω της φύσης της εργασίας, το ανώτατο όριο ηλικίας των ένστολων είναι περίπου στα 58 έτη, ενώ η πλήρης σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ χορηγείται στα 65.
2. Οι ένστολοι εργάζονται εβδομάδα 6 ημερών (κυλιόμενο Ωράριο), κατά συνέπεια δικαιώνονται 5 επιπλέον συντάξιμα χρόνια («Μάχιμα» ή «πλασματικά»), για τα οποία σήμερα πληρώνουν επιπλέον εισφορές. Αντίθετα αυτά δεν αναγνωρίζονται από το ΤΣΜΕΔΕ, σα συνέπεια οι μηχανικοί «τιμωρούνται» σε σχέση με τους λοιπούς ομοιόβαθμους συναδέλφους τους.
3. Οι ειδικές συνθήκες και κίνδυνοι της εργασίας καλύπτονται με ειδικές ρυθμίσεις («παθών εν υπηρεσία και ένεκα ταύτης») κάτι που δεν καλύπτει το ΤΣΜΕΔΕ.

Κύριε Υπουργέ

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση, ώστε η συγκεκριμένη ρύθμιση να αποσυρθεί .