Σελίδες

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Αρ. Πρωτ.:2524 Αθήνα:30-10-2011
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κοιν:Αρχηγό Π.Σ.
Πολιτικά κόμματα
Μ.Μ.Ε.
Μέλη ΕΑΠΣΚύριε Υπουργέ

Έγκαιρα εδώ και 8 μήνες η Ένωσή μας με δημόσια παρέμβασή της, είχε ασκήσει την έντονη κριτική της και ανησυχία της για την πρόθεσή σας να ιδρύσετε στο Υπουργείο μια νέα Υπηρεσία, την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία προβλέπονταν να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, όλων των Σωμάτων του υπουργείου, υπό τη διοίκηση, Αξιωματικού της Αστυνομίας.
Η φωνή της αγωνίας μας δυστυχώς δεν εισακούστηκε και έτσι με το άρθρο 3 του Ν.3938/2011 θεσμοθετήσατε την παραπάνω Υπηρεσία μη λαμβάνοντας υπόψη σας ότι παραβιάζονται τα ακόλουθα :
1. Ν 3013/2002 αρ.6., παρ.4., εδ.θ. σύμφωνα με το οποίο η ΓΓΠΠ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας.
2. 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ Απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής, όπου ορίζεται με σαφήνεια η «Διαδικασία Επιτροπής».
3. 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ) Απόφαση του Συμβουλίου της της 8ης Νοεμβρίου 2007 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (αναδιατύπωση) και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια η «Διαδικασία Επιτροπής».
4. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η τυχόν εφαρμογή αυτών των διατάξεων παραβιάζει τα άρθρα 6, 176, 196 και 222 της Συνθήκης της Λισαβώνας περί Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή κυρώθηκε από την Ελλάδα και τέθηκε από την Ε.Ε. σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2009.
5. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.1. σύμφωνα με την οποία «Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος».
6. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.3. σύμφωνα με την οποία «Το Α.Π.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του».
7. Ν 3511/2006, άρθρο 5, κεφάλαιο Β!, παρ.3. 6.σύμφωνα με την οποία «Ο Β' Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, παροχής ερμηνευτικών οδηγιών και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Εχει, επίσης, αρμοδιότητα για τα θέματα σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών και άλλων Οικονομικών υποθέσεων, ασφαλιστικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
8. Ν 3511/2006, άρθρο 7, κεφάλαιο Β!, παρ.3., περί «Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων αυτού».

Το πλέον σοβαρό για την αυτοδίοικηση του Π.Σ. είναι ότι από τη λειτουργία της παραπάνω Υπηρεσίας, παραβιάζονται ευθέως ισχύουσες διατάξεις της αποστολής και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, άσκησης διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου των στρατηγικών οργάνων αυτού, ενώ ο Αρχηγός του Π.Σ. και το Α.Π.Σ. μεταπίπτουν σε έναν απλό εισηγητή ενός Τμήματος ενός Γραφείου,μιάς και με το άρθρο 5 του Π.Δ.82/2011 το Π.Σ. και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Π.Σ. πρέπει «να συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από την εν λόγω Υπηρεσία.»
Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα Σώματα και Υπηρεσίες του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Δεν έφθανε μόνο αυτό για το καπέλωμα του Πυροσβεστικού Σώματος, ακολούθησε και το «καλύτερο».
Με το Ν. 3943/2011 προβλέπεται σε κάθε Υπουργείο σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου.Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικά όμως για το Υπουργείο μας, με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της παραπάνω Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), δηλαδή πάλι Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα δε υπόλοιπα για την σύσταση της νέας αυτής Διεύθυνσης στο Υπουργείο μας αγνοούνται…
Κύριε Υπουργέ
Το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους, με ιδιαίτερα καθήκοντα στην πολιτική προστασία του κράτους. Η προωθούμενη σκοπούμενη ενοποίηση με τον αστυνομικό βραχίονα, μας θυμίζει εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος της δεκαετίας του ΄80, που ή ίδια, η τότε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνοντας το σφάλμα της ανακάλεσε.
Δεν αποτελεί συντεχνιακό θέσφατο η υποστήριξη της αυτοτέλειας του Π.Σ. απλά αποτελεί παγκόσμιο κεκτημένο και δη ευρωπαϊκό, γεγονός που ειδικά εσείς ως παλαιός «Επίτροπος» στην Ε.Ε. θεωρούμε ότι το γνωρίζετε καλά.
Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου της γενικότερης επιτροπείας των δανειστών και της τρόικας, να διαλύσουν άλλη μια εθνική κοινωνική υπηρεσία της κρατικής οντότητας αυτής της ταλαίπωρης χώρας.
Να σας θυμίσουμε ότι το 1942 οι τότε Γερμανοί Κατακτητές σεβάστηκαν το έργο του Π.Σ. και το διατήρησαν ως Υπηρεσία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι νέοι «Γερμανοί Εμπειρογνώμονες» που εδραιώνονται στη χώρα μας δεν θα σας υποχρεώσουν να πράξετε το αντίθετο.

ΚΡΙΣΗ…. ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ- «ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ – ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ»


Αρ. Πρωτ.:2523 Αθήνα:25-10-2011


Μετά την αιφνίδια αφυπηρέτηση του πλέον, τέως, Αρχηγού Κου Στεφανίδη, χωρίς ενημέρωση και αιτιολόγηση απ΄την ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. πριν την λήξη της αντιπυρικής περιόδου και χωρίς να του δοθεί το δικαίωμα του απολογισμού αυτής, έγινε ομαλή αντικατάσταση του απ΄τον Υπαρχηγό Κο Μπονάτσο.
Στην συνέχεια ο νέος Αρχηγός προέβη στην κάλυψη θέσης σε όλους τους βαθμούς με έκτακτες κρίσεις και προαγωγές των ανωτάτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ακολουθώντας την πεπατημένη των προκατόχων του:
Στην ομιλία του στις 18-10-2011 κατά την παραλαβή της αρχηγίας του ΠΣ μεταξύ άλλων δήλωσε: «Θα πορευθώ, όπως πορεύθηκα έως σήμερα, προσφέροντας, με δικαιοσύνη, με εντιμότητα, με διαφάνεια, με αξιοκρατία ……»

Τρείς μέρες μετά η μετατροπή των λόγων σε έργο δεν πέτυχε.

Επαναλήφθηκε στην διαδικασία επιλογής η παρουσία δυσδιάκριτων και υποκειμενικών κριτηρίων τα οποία για πολλοστή φορά δημιούργησαν, το αίσθημα της αδικίας στους παραληφθέντες από την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
Για μια ακόμη φορά θα επισημάνουμε το αναχρονιστικό του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ.

Δυστυχώς παρά τις υπερβατικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης δια στόματος του Πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:
‘’Έχει γίνει μεγάλο κακό στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο παρουσιάζει εικόνα κομματικής διάλυσης…..Θα γίνει μεγάλη τομή χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο…. Όποιος, στο Πυροσβεστικό και την Αστυνομία, κάνει το καθήκον του, έχει επιτυχίες, εκτός από τα «μπράβο» θα προάγεται»."(ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9-10-2009) ουδεμία αλλαγή μέχρι σήμερα έγινε.
Ο Νυν υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. συνεχίζει σταθερά το έργο του προκατόχου του έχοντας επιλέξει την πολιτική της ολοκληρωτικής απαξίωσης του Πυρ/κού Σώματος.
Καλούμε τον νέο Αρχηγό του Πυρ/κού Σώματος να πορευθεί όπως δήλωσε με «πλήρη συναίσθηση και επίγνωση και της ιστορικής συγκυρίας και των ευθυνών του» και να εκσυγχρονίσει άμεσα το θεσμικό πλαίσιο και να διασφαλίσει ότι τον Ιανουάριο στις τακτικές κρίσεις οι λόγοι και τα έργα θα ταυτιστούν.

Οι επιλεχθέντες για την κάλυψη των κενών θέσεων συνάδελφοι, ευελπιστούμε ότι με το έργο τους θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για το Π.Σ. και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΚΡΟΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


ΑΡ.πΡΩΤ. 2522 20-10-2011


Συνάδελφοι


Στις 11-10-2011 με επείγουσα επιστολή μας προς τον κ.Πρωθυπουργό και προς όλους τους συναρμοδίους υπουργούς, κόμματα και Μ.Μ.Ε. εντοπίσαμε ως ΕΑΠΣ, ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, στις διατάξεις του για την εργασιακή εφεδρεία, συμπεριλαμβάνονταν και το ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό.

Η παρέμβασή μας δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση στον πυροσβεστικό οργανισμό, καθότι υπήρχε υπηρεσικά άγνοια για το γεγονός και ότι φαινόταν πραγματικά εξωφρενικό.

Δεν λείψαν οι κραυγές των γνωστών κοράκων οικολογικής αποχρώσεως, που αμφισβήτησαν τις αιτιάσεις και την παρέμβαση της ΕΑΠΣ.

Μέρες μετά ο αποχωρών κ.Αρχηγός, ενεργοποίησε τα υπηρεσιακά αντανακλαστικά, ανγνώρισε το πρόβλημα και έστειλε σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία.
Παράλληλα η ΕΑΠΣ συνέχισε τις παρεμβάσεις γιά το θέμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Τελικά στο παραπέντε ο Υπουργός Οικονομικών διόρθωσε το σχετικό εδάφιο, εισάγοντας τελικά την εξαίρεση του πυροσβεστικού προσωπικού από το σύνολο των διατάξεων της εργασιακής εφεδρείας.

Συνάδελφοι

Δυστυχώς χρειάζεται καθημερινή επαγρύπνιση για να αποκρούονται οι συνεχείς επιθέσεις.
Η ΕΑΠΣ θα συνεχίσει να αποτελεί την αποτελεσματική ασπίδα προάσπισης των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όπως πορεύεται από την ίδρυσή της.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΛΑΟΣ
Ξεχείλησαν οι δρόμοι της Αθήνας από χιλιάδες πολίτες που ξεχειλισμένοι από την οργή τους, καταδίκασαν την Κυβέρνηση, που προσφέρει «γη και ύδωρ» στους τραπεζίτες, στο παρασιτικό κεφάλαιο, στους δανειστές και στους κερδοσκόπους και με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας, που σαρώνει ό,τι απέμεινε από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, που αποκτήθηκαν με αγώνες και θυσίες ολόκληρο τον προηγούμενο αιώνα.
Ο λαός βροντοφώναξε την αντιθεσή του στην πολιτική που οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση ολόκληρη την Κοινωνία.
Φώναξε ότι δεν πάει άλλο η ύφεση που βαθαίνει περισσότερο, η ανεργία που εκτινάσσεται σε ανατριχιαστικά ύψη, η οικονομία που καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο της λαού μας που επιστρέφει δεκαετίες πίσω.

Εκφράστηκε η αγανάκτηση για την Κυβέρνηση που οδηγεί τους εργαζόμενους και την Κοινωνία σε απόγνωση, την Οικονομία σε κατάρρευση και τη χώρα σε νέα μεγαλύτερα αδιέξοδα.

Αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ συμμετείχε στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση - ετυμηγορία που σηκώνει τη λαική ασπίδα που θα προασπίσει ι τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα συλλογικά και δημοκρατικά δικαιώματά μας, ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα!!!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ- ΣΗΚΩΘΗΚΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ


Οι ένστολοι εργαζόμενοι της χώρας, με την πρωταρχική τους ιδιότητα του ενεργού πολίτη, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους και δήλωσαν την οργή τους και την αγανακτησή τους στην μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναικό Στάδιο, στην καρδιά της Αθήνας.


Στις ομιλίες τους οι Πρόεδροι των σωματείων δήλωσαν την οργή και την αγανάκτηση των ενστόλων που βλέπουν την απόλυτη φτώχεια να τους κυκλώνει με τις συνεχείς άγριες περικοπές που δέχονται στο ήδη πενιχρό τους εισόδημα.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Φ.Παντελεάκος σε μια συμβολική κίνηση, δήλωσης ενότητας του πυροσβεστικού προσωπικού,μόνιμου, συμβασιούχου και εθελοντικού, ανέβηκε στο βήμα έχοντας δίπλα του, τους εκπροσώπους της ΠΟΣΠΥΔ και της ΠΕΕΠΣ

Στη συνέχεια, μετά τις ομιλίες οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τη βουλή των Ελλήνων.

Η πορεία κατέληξε μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου πραγματοποιήθηκε καθιστική διαμαρτυρία με αναμμένα κεριά και υπό τον πένθιμο χτύπο πένθιμης καμπάνας.
Εκεί αντιπροσωπεία, παρέδωσε το ψήφισμα διαμρτυρίας στον Πρόεδρο της Βουλής.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ17-10-201

Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί και συνταξιούχοι συνάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» τόσο για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων που παγώνουν κάθε πτυχή ανάπτυξης της Χώρας και καταδικάζουν στη φτώχεια το λαό μας, όσο και για το γεγονός ότι παρά τις προηγούμενες διαμαρτυρίες μας, η τραγική κατάσταση εντείνεται με ραγδαίους ρυθμούς .
Καταγγέλλουμε στον Ελληνικό Λαό ότι το αγαθό της ασφάλειας κινδυνεύει! Ο ένστολος οδηγείται στη φτώχεια και οι υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας εξωθούνται στο κλείσιμο αφήνοντας απροστάτευτο τον απλό πολίτη, καθώς οι έχοντες και κατέχοντες θα εξακολουθήσουν να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα προστασίας και ασφάλειας, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μόνος που παρουσιάζει στη Χώρα άνθιση τα τελευταία χρόνια.
Αγωνιούμε για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθόσον η παρατεταμένη οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του κοινωνικού ιστού και της επιστράτευσης των ενστόλων σε ρόλους μη αποδεκτούς από τους ίδιους. Έχουμε τονίσει στο παρελθόν και επαναλαμβάνουμε σήμερα με απόλυτη σαφήνεια την αντίθεσή μας στη χρησιμοποίησή μας ως τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής και αγανάκτησης.
Καλούμε την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» να συμμεριστούν επιτέλους την αγωνία των ενστόλων και να επαναπροσδιορίσουν τους μνημονιακούς τους στόχους, φωνάζοντας δυνατά:
Βάλτε σε πρώτη προτεραιότητα την θωράκιση των ενστόλων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μην παίζετε με τη φωτιά!

STOP – ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

→ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού.

→ Προστασία του πενιχρού εισοδήματός μας, αλλά και θεσμοθέτηση ενός δίκαιου μισθολογίου χωρίς ανισότητες με αφετηρία τον Βασικό Μισθό για πέντε (5) ημέρες εργασίας του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα - Πυροσβέστη στα 900 €, όπως επιστημονικά έχει καταγραφεί στην πρότασή μας.

→ Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας που υφίστανται μόνο «στα χαρτιά», για την διασφάλισή μας από τους πλείστους καθημερινούς κινδύνους.

→ Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.

→ Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχολών μας.

→ Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων – προαγωγών - με ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα της ανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και ικανών.

→ Η βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυτή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, είναι ζητήματα εκ των ων ουκ άνευ και γι' αυτό απαιτούν πολιτικούς χειρισμούς και λύσεις μακριά από καιροσκοπισμούς και συντεχνιακές λογικές.

Κάποιοι για την κατάντια αυτή πρέπει να λογοδοτήσουν.
ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις.
ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας για τη διασφάλιση της αποστολή μας, της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και την θωράκιση του αγαθού της ασφάλειας, ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.
Ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Εκφράζει την αγωνία μας για διαρκή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα μας.

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΣ!
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ!

Στην ασφάλεια του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!

Ύστατη έκκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό


Αρ. Πρωτ. : 201/1/27ιγ // 17 Οκτωβρίου 2011

Προς: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε στο πρόσωπό σας για να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον, λόγω των αβάσταχτων μέτρων, στα έξοδα μιας αξιοπρεπούς ζωής παρά την βαριά και επικίνδυνη – υπεράνω ωραρίων – εργασία μας με δεδομένο ότι πλην της ανάλγητης μείωσης των αποδοχών μας περιορίστηκαν δραστικά και οι στοιχειώδεις υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Τα αιτήματά μας δεν είναι συντεχνιακού χαρακτήρα. Διακατεχόμενοι κυρίαρχα από την τρομερή αγωνία που προκαλεί σε όλους μας το προδιαγραφόμενο ζοφερό μέλλον και για τα Σώματα Ασφαλείας, αγωνιζόμαστε για να σταματήσουν οι περικοπές δαπανών στον τομέα της ασφάλειας και να ικανοποιηθούν θεσμικά μας αιτήματα που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας γινόμαστε αποδέκτες της έντονης αγανάκτησης των συναδέλφων μας, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να συρρεύσουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για να διεκδικήσουν το δίκιο τους υπεύθυνα και μαχητικά.

Η διασφάλιση των εργαζόμενων Αστυνομικών – Πυροσβεστών - Λιμενικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, οι προϋποθέσεις για διαρκή προσφορά, η κατοχύρωση του επαγγελματισμού και η καταπολέμηση της διαφθοράς, προτάσσονται ως επιτακτικές αναγκαιότητες από το συνδικαλιστικό μας κίνημα από γενέσεώς του.

Επειδή όμως δεν υπάρχει κορεσμός στην αδηφαγία της τρόικας και συνεχίζονται τα μέτρα με καταιγιστικό ρυθμό τονίζουμε και πάλι πως ό,τι και αν υποστούμε, κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να χάσουμε την ιδιότητα του ένστολου πολίτη που με τόσους αγώνες και θυσίες αποκτήσαμε και να συνηγορήσουμε στην τακτική καταστολής των καθημαγμένων συγγενών και συμπολιτών μας στις πλατείες της απόγνωσης και της διαμαρτυρίας. Αυτό πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η Κυβέρνηση και να μην αναζητήσει ιδιωτικές – μισθοφορικές επιστρατεύσεις (για τις οποίες υπάρχει σημείο αναφοράς στο ανάλγητο μνημόνιο) ώστε να επιβληθούν με κάθε μέσο οι θελήσεις και τα σχέδια της τρόικας στο λαό.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σε μια ύστατη προσπάθεια συμβολής μας στην αντιμετώπιση της κατάστασης για τα Σώματα Ασφαλείας, σας παρακαλούμε να τύχουμε άμεσης συνάντησης μαζί σας σήμερα το απόγευμα, αίτημα που ευελπιστούμε να αποδεχθείτε σε ώρα που το γραφείο σας ήθελε καθορίσει (προηγήθηκαν ήδη τρία ανάλογα αιτήματά μας), τονίζοντας ότι βασική μας επιδίωξη είναι η διασφάλιση και προάσπιση της υψηλής αποστολής του λειτουργήματός μας στην κρίσιμη και τραγική περίοδο που περνάει η Πατρίδα μας.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Αρ. Πρωτ.:2520 Αθήνα:5-10-2011
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κοιν.: Πολιτικά κόμματα
Μ.Μ.Ε.
Μέλη Ε.Α.Π.Σ.

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;

Κύριε Υπουργέ

Στις 15-10-2011 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα zougla.gr είδηση στην οποία αναγράφεται:
«Σε ακόμη μία ακατανόητη, αυθαίρετη και ποινικά ελεγχόμενη κίνηση, η οποία, αν δεν γινόταν αντιληπτή την ύστατη στιγμή από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, θα ζημίωνε το ελληνικό Δημόσιο κατά 730.000 ευρώ, πρωταγωνιστεί ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, κ. Στέλιος Στεφανίδης. Σήμερα η zougla.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας την απόρρητη εισήγηση του αντιστράτηγου κ. Στεφανίδη προς τους πολιτικούς του προϊσταμένους, με την οποία ζητούσε την 15νθημερη επέκταση της μίσθωσης ενός ελικοπτέρου Mi 26-T (βαρέως τύπου), το οποίο επιχειρούσε στην Κρήτη μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Η εν λόγω εισήγηση στάθηκε αφορμή για να παρέμβει στην υπόθεση ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Γρηγόρης Πεπόνης, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο λόγος; Απλός. Κανένας υπηρεσιακός παράγοντας του Πυροσβεστικού Σώματος, πλην του κ. Στεφανίδη, δεν εισηγήθηκε θετικά για την επέκταση μίσθωσης του ελικοπτέρου. Ουδείς θεώρησε σκόπιμο και απαραίτητο να δαπανηθούν χρήματα από τον κρατικό κορβανά, καθώς -ούτως ή άλλως- η αντιπυρική περίοδος οδεύει προς το τέλος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες (μέχρι και τον υπαρχηγό του Π.Σ.) εισηγήθηκαν αρνητικά. Και υπέγραψαν ανάλογα.»
Η συγκεκριμένη είδηση, πέρα από το βάσιμο ή αληθές της, αναδεικνύει για πολλοστή φορά, μια διοικητική πολιτική που εφαρμόζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου σημαντικές αποφάσεις παίρνονται πέρα από τα «θεσμοθετημένα όργανα» του.
Από τον θεμελιώδη Νόμο του Π.Σ. το Ν 3511/2006 έχει προβλεφθεί συγκεκριμένο θεσμικό όργανο και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, το οποίο μεταξύ των άλλων:
- Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
-Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.
- Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.
- Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο κ. Αρχηγός στη διάρκεια της θητείας του, μέχρι και σήμερα ουδέποτε συγκάλεσε το παραπάνω Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίσει πέρα από την νομιμότητα και την διαφάνεια, την επίσημη καταγραφή των απόψεων των στελεχών της ηγεσίας, αλλά και την ενημέρωση των εργαζομένων στο Π.Σ.
Την συγκεκριμένη παράλειψη, που για την Ένωση μας γεννά και ζητήματα νομιμότητας ειλημμένων αποφάσεων, την έχουμε επισημάνει πολλές φορές με δημόσιες παρεμβάσεις μας προς τον κ. Αρχηγό.
Πέρα από τα παραπάνω, όμως δημιουργείται από την παραπάνω είδηση και εφ όσον είναι αληθινή , και θέμα ηθικής τάξης διότι, φέτος
• για πρώτη φορά στην ιστορία του Πυρ/κού Σώματος έγινε μια ακόμη πρωτοτυπία-οικονομικό και οικογενειακό χτύπημα , δεν χορηγήθηκαν οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης στους μετατιθέμενους Αξιωματικούς (Α.Π. 2431 Φ202.2/31-05-2011).
• για πρώτη φορά δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για την θερινή υπερεργασία μας, στην αντιπυρική περίοδο (δασικό)

Κύριε Υπουργέ
Θα περιμέναμε από τον κ. Αρχηγό, εισήγηση κατά προτεραιότητα και μάλιστα εδώ και μήνες, που να διεκδικεί την πληρωμή των παραπάνω μιας και ο βασικός παράγοντας επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του Π.Σ. είναι ο Πυροσβεστικός υπάλληλος που ρίχνεται στις φλόγες και πολλές φορές δεν βγαίνει ζωντανός από αυτές.

Μιας και ο κ. Αρχηγός δεν περιλαμβάνει στην προτεραιότητα των επιλογών του την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού, είναι πλέον δικό σας καθήκον να διασφαλίσετε με πολιτική σας παρέμβαση αυτά.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ

ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ


ΑΘΗΝΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες

Η αφαίμαξη των πενιχρών μας αποδοχών και η φοροοικονομική
επιδρομή που ξεκίνησε από την επιβολή του καθεστώτος του
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ στη χώρα δεν έχει τελειωμό.

Οι διαχειριστές της κρίσης, οι οποίοι και αυτοί δημιούργησαν, οι
στυγνοί δανειστές και οι μαυραγορίτες του κεφαλαίου, μας
σπρώχνουν μέρα με τη μέρα στην φτώχια, την εξαθλίωση, τον
μαρασμό.

Σταθερή πλέον κυβερνητική πολιτική η αφαίμαξη του φτωχοκάματου
μας, το ξεπούλημα όσο - όσο της δημόσιας περιουσίας και η
απαξίωση και αποδόμηση του επαγγελματικού μας φορέα.

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΩΡΑ 16.00 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ –
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)

ΝΕΑ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-10-2011, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΑ 16:00


Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 201/1/27η


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι Ομοσπονδίες μας στα πλαίσια του αγώνα της αντίστασης κατά της συνεχιζόμενης φοροοικονομικής επιδρομής και αφαίμαξης των πενιχρών αποδοχών μας, που οδηγούν στην εξαθλίωσή μας, αλλά και στην απαξίωση και αποδόμηση των Οργανισμών των Σωμάτων Ασφαλείας, προχωρούν δυναμικά στην πραγματοποίηση

ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΩΡΑ 16:00

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ,
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΣ!
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.


Αρ. Πρωτ.:2519 Αθήνα: 13-10-2011
Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
κ.Στ.Στεφανίδη
Κοιν.: Μέλη Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Π.Σ.

Κύριε Αρχηγέ.
Το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένων επιλογών, που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του, μετατρέπουν βασικές οργανωτικές δομές του και στην προβολή τους στο χρόνο, υποθηκεύουν την ομαλή του πορεία στο μέλλον ως επαγγελματικός μας φορέας.

Παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό δέχεται μέρα με τη μέρα, την πιο άγρια καταλήστευση του εισοδήματός του, αλλά παράλληλα και μια βάναυση επίθεση στα βασικά του εργασιακά δικαιώματα, δημιουργώντας στην καθημερινότητά του συνθήκες γαλέρας.
Η βαθιά αυτή διογκούμενη κρίση που καταλαμβάνει τον εργασιακό μας βίο, ενισχύεται και από μια μόνιμη πλέον πολιτική επιλογή παύσης κάθε διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Π.Σ. όσο από την πολιτική ηγεσία, όσο και από εσάς.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι ο διάλογος με τα σωματεία δεν καθορίζεται από την καλή διάθεση, των εργοδοτών και των εκπροσώπων τους, ούτε συνιστά υποχρέωση εθιμοτυπίας και αβρότητας, αλλά αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και καθοριζόμενη υποχρέωση της εργοδοσίας και των εκπροσώπων της, σε μια κοινωνία δημοκρατική και ευνομούμενη, όπως η χώρα μας.

Επειδή όμως τα προβλήματα θα παραμείνουν διογκούμενα και μετά την λήξη του κυβερνητικού χρόνου της υφιστάμενης πολιτικής ηγεσίας, αλλά και μετά την αφυπηρέτηση τη δική σας, και επειδή οι στιγμές που διερχόμαστε είναι πολύ σοβαρές και κρίσιμες, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν το σύνολο των στελεχών του Π.Σ., τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο όσο και σε συνδικαλιστικό και να επιτευχθεί κοινή πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων που να απαντούν στην μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Κύριε Αρχηγέ
Η θεσμική συνεννόηση στις τάξεις του Π.Σ. και η διαβούλευση για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το Π.Σ. είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα επωμιστεί ή να τα διαχειριστεί πολιτική βασισμένη στην «ενός ανδρός αρχή.» Πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα καθότι για όλες τις σημαντικές αποφάσεις σας δεν ακολουθήθηκε η θεσμοθετημένη διαβούλευση από το προβλεπόμενο προς τούτο συλλογικό όργανο του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.

Σας καλούμε έστω και τώρα στη δύση του δεύτερου έτους της θητείας σας, ως Αρχηγού του Π.Σ., να συγκαλέσετε άμεσα, ακόμα και αύριο, ως έχετε τη νομική υποχρέωση από το Ν.3511/2006 το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Σώματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης όλα τα προαναφερόμενα ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των στελεχών της ηγεσίας, αλλά και των εκπροσώπων του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση που θα απαντήσει στο τροικανό τσουνάμι που σαρώνει την υπηρεσιακή μας πορεία, αλλά και την προσωπική μας ζωή ως εργαζόμενοι στο Π.Σ.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ


Αρ. Πρωτ.:2516 Αθήνα: 11-10-2011
Προς: 1.Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης
2.Αντιπρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησηςκαι
Υπουργό Οικονομικών
3.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
4.Πολιτικά κόμματα
5.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
6.Μέλη Ε.Α.Π.Σ.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Στην πρωτοφανή επίθεση που δέχεται το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο στο πενιχρό του εισόδημα, όσο στα ασφαλιστικά κεκτημένα , εργασιακά δικαιώματα του και στην απαξία και εγκατάλειψη του πυροσβεστικού οργανισμού, έρχεται να προστεθεί και η ένταξή του, σε διατάξεις της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ.
Μια ένταξη που αφορά μόνο το πυροσβεστικό προσωπικό και όχι το προσωπικό των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 33 για την «κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία» υπάρχει σχετική ρύθμιση (παραγ. 6ζ) που αναφέρει ότι το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 6 του συγκεκριμένου άρθρου. Σαφέστατα με την παραπάνω ρύθμιση προκύπτει όμως ότι έχουν εφαρμογή για το Π.Σ. και το πυροσβεστικό προσωπικό, όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι του συγκεκριμένου άρθρου και ειδικότερα σύμφωνα με αυτές:
1.(Άρθρο 33 παρ.1α) Θα καταργηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, οι κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός από αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
2.(Άρθρο 33 παρ.1β) Θα απολυθούν αυτοδικαίως μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι (με την ιδιότητα του πολιτικού δημοσίου υπαλλήλου Ν.3511, άρθρο 3 παρ.1 και 2) που συμπληρώνουν 35ετη πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον και τα δύο πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-12-2013.
3. (Άρθρο 33 παρ.2) Οι συνάδελφοι που με την παραπάνω ρύθμιση απολύονται αυτοδικαίως, τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.). Λόγω όμως των επομένων τριών παραγράφων του ίδιου άρθρου του νομοσχεδίου, για τις οποίες εξαιρείται το πυρ/κο προσωπικό, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την συμπλήρωση της 35ετιας και του 55ου της ηλικίας οπότε και θα συνταξιοδοτηθούν.
Επίσης οι οργανικές θέσεις των παραπάνω συναδέλφων καταργούνται αυτοδικαίως, ένα μήνα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Δηλαδή απ ότι φαίνεται μέχρι το 2013 θα έχει απολυθεί μεγάλο ποσοστό από ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς αλλά και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό Πυρονόμων και Υπαξιωματικών, ενώ θα καταργηθούν από το οργανόγραμμα του Π.Σ. οι θέσεις τους.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Δεν ξέρουμε αν η βιασύνη των εκτελεστών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ είναι αυτή που συμπεριέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα στις διατάξεις του παραπάνω νομοσχεδίου, από προχειρότητα, ή σκοπίμως ώστε να ολοκληρωθεί η πολιτική της απαξίωσης, συρρίκνωσης και διάλυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με όλες τις συνέπειες που θα έχει στην ασφάλεια των πολιτών, της περιουσίας τους καθώς και στην προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου.

ΝΕΟΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;


Αρ. Πρωτ.:2517 Αθήνα:11-10-2011


Συνάδελφοι,
Η επίθεση στο πενιχρό μας εισόδημα δεν έχει τέλος. Μέρα με τη μέρα οι διαχειριστές της κρίσης, οι δανειστές μας και οι εκπρόσωποι της νέων κατακτητών της χώρας, κλιμακώνουν την αρπαγή του ιδρώτα μας.
Η νέα ληστεία έχει το όνομα «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» και φέρει την μορφή πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή.
Η νέα αυτή αρπαγή εκτείνεται παντού.
Κατακρεουργεί τις ήδη λεηλατημένες συντάξεις των συναδέλφων:
1.Μειώνει τις συντάξεις των αποστράτων ηλικίας κάτω των 55 ετών, κατά ποσοστό 40%, στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 €. Σε όσους έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους, η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 20%, επί του ποσού άνω των 1.200 €. Το νέο τσεκούρωμα έρχεται να ληστέψει ότι απέμεινε μετά την μείωση των δύο Εισφορών Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που εισήχθησαν με τους Ν.3865/2010 και Ν.4002/2011 αντίστοιχα. Από το Έγκλημα ευτυχώς εξαιρούνται από την νεοεισαχθείσα μείωση όσοι συνάδελφοι επέζησαν μετά από βίαιο συμβάν και επίθεση τρομοκρατίας, οι συνάδελφοι που λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, καθώς και όσοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
2.Μειώνει την επικουρική σύνταξη που καταβάλλεται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατά ποσοστό 20%, από την 01-11-2011.
3. Μειώνει το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κατά ποσοστό 15% για όσους αποστρατεύτηκαν από την Υπηρεσία από την 01-01-2010 έως 31-12-2010 και κατά ποσοστό 20% για όσους αποστρατεύτηκαν ή θα αποστρατευτούν από την Υπηρεσία από 01-01-2011 και μετά.
Προετοιμάζει την σφαγή στο μισθολόγιο-βαθμολόγιο μας.
Παρότι προβλέπει ότι το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο δεν έχει εφαρμογή σε μας, συνεχίζει το πάγωμα των μισθολογικών διαβαθμίσεων και χρονοεπιδομάτων. Καταργεί όμως, το επίδομα οικογενειακής παροχής ύψους σήμερα 35 € .
Μεγεθύνει το τσουνάμι της πλέον άδικης φοροκαταιγίδας που πλήττει ιδιαίτερα τους «μη προνομιούχους»
1.Καταργεί τις εκπτώσεις από το εισόδημα μας και πλέον οι δαπάνες (ενοίκιο, δίδακτρα, τόκοι στεγαστικών δανείων, κ.λ.π.) εκπίπτουν από το φόρο κατά ποσοστό 10% αντί 20% που ίσχυε μέχρι πρότινος.
2. Συμπιέζεται η φορολογική κλίμακα κατά 2 βαθμίδες και διαμορφώνεται πλέον το αφορολόγητο όριο στο «αστρονομικό ποσό των 5.000 €.»
3. Το αφορολόγητο ισχύει εφόσον προσκομιστούν αποδείξεις σε ποσοστό 25% επί του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται και μέχρι τα 60.000 €. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου υπολείπεται του προαναφερόμενου ποσοστού, τότε επί της διαφοράς θα επιβάλλεται φόρος ΠΟΙΝΗΣ κατά 10%.
Μάλιστα εφαρμόζεται η γνωστή μέθοδος της αναδρομικής εφαρμογής της νέας αυτής ληστείας από 01-01-2011.
Συνάδελφοι
Η ΑΝΟΧΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αρ. Πρωτ. : 2518 Αθήνα : 11-10-2011
Συνάδελφοι
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά την διογκούμενη ανησυχία που επικρατεί στο ένστολο προσωπικό, από την φημολογία των στρατευμένων παπαγάλων που κροάζουν συνεχώς τις τελευταίες ώρες για την ένταξη του μισθολογίου μας στο Ενιαίο Μισθολόγιο των Δημόσιων Υπαλλήλων. Καταγγέλθηκε στην πολιτική ηγεσία η συνηθισμένη πλέον αυτή τακτική της πολιτικής «ΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ» και ζητήθηκε η επίσημη απάντησή της.
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι «απόφαση της Κυβέρνησης είναι η εξαίρεση των ενστόλων από το Ενιαίο Μισθολόγιο» σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Δυστυχώς όμως στην διαβεβαιωτική αυτή έκφραση προστέθηκε ότι αυτό ισχύει ως βούληση του Υπουργού, προσθέτοντας όμως «ότι οι αποφάσεις πλέον δεν είναι προϊόν μόνο των προθέσεων και επιλογών της Κυβέρνησης αλλά υπόκειται υπό την αίρεση των επιταγών της Τρόικας,»
Επίσης εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη διαλόγου με τον Υπουργό, μιας και μέχρι σήμερα δεν έχε διαθέσει λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο του για να ακούσει τις απόψεις των εκπροσώπων των εργαζομένων του Υπουργείου του.
Συνάδελφοι
Δυστυχώς δεν εξασφαλίσαμε καμία δέσμευση για το μέλλον του μισθού μας. Το ζητούμενο δεν είναι με ποιο μισθολόγιο θα περικοπεί ο πενιχρός μας μισθός , αλλά πως θα διασφαλιστεί και θα ενισχυθεί το λεηλατημένο εισόδημά μας.Μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ.Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε οι πλέον χαμένοι μιας και ΑΚΟΜΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ «ΔΑΣΙΚΟΥ».
Πολλές φορές ακούσαμε επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις και αμέσως μετά ήρθαν οι μειώσεις.
ΚΡΑΤΑΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ

Ο σφαγιασμός των ενστόλων δεν θα περάσειΑθήνα 11 Οκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 500/1/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την χθεσινή αιφνιδιαστική διοχέτευση στα ΜΜΕ της πληροφορίας ότι επίκειται η κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας στο ήδη κατατεθέν σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με την οποία θα σφαγιάζονται και οι αποδοχές των ενστόλων, καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για ανακολουθία λόγων και έργων και συγκαλούμε εκτάκτως σε σύσκεψη τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να απαιτήσουμε από τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών να μας ενημερώσουν εντός της ημέρας τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει ερήμην μας με την «τρόικα».
Απαιτούμε άμεση συνάντηση και ενημέρωση για το μείζον θέμα του μισθολογίου και σε κάθε περίπτωση να υπάρξει διάλογος πριν προωθηθεί η σχετική τροπολογία στη Βουλή.
Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» να μην αντιμετωπίζουν τον ένστολο ως «πρόβατο επί σφαγή».

Να πληρώσουν την κρίση αυτοί που την προκάλεσαν

Το κρυφτούλι τελείωσε ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝΑρ. Πρωτ.:2515 Αθήνα:5-10-2011


Για άλλη μια φορά η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε τον εαυτό της.
Χωρίς καμία διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, προχώρησε στην κατάρτιση και κατάθεση προς ψήφιση, «εν μία νυχτί» ενός νέου νόμου που περιλαμβάνει την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης των Δοκίμων Πυροσβεστών.
Μετά την εισαγωγή του νέου θεσμού των Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης που καθιερώνει τέσσερις ταχύτητες εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, μη υπολογιζόμενης και της φημολογούμενης «εφεδρείας», έρχεται το νέο σύστημα πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών.
Ο Αξιότιμος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, πετάει στο καλάθι των αχρήστων, το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το οποίο ξεκάθαρα προέβλεπε:
«Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος που περιλαμβάνει τη μελέτη και επαναξιολόγηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και κλιμακίων με συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμός, δασικές περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποκέντρωση σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή της χώρας, τις προσλήψεις μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»
(http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/6397cabd-e9f3-4d2e-87bb-0d64f8a72a43)
Επίσης προφανώς έπραξε και το ίδιο για το πόρισμα σχετικής επιτροπής εργασίας, που ο προκάτοχός του είχε συστήσει με σκοπό την αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και το οποίο μετά από μήνες επεξεργασίας, προέβλεπε την εισαγωγή των Δοκίμων Πυροσβεστών μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ο τότε Υφυπουργός Προ.Πο.(της ιδίας κυβέρνησης) σε δηλώσεις του, στις 21-8-2010 έλεγε χαρακτηριστικά: «Σχετικά με την απόφαση, η εισαγωγή να γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων επισήμανε πως αυτό “διασφαλίζει την αξιοκρατία και το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων των ένστολων πολιτών. Και βέβαια η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το σύνθετο πρόβλημα της πυροπροστασίας να αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά, τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και στο στάδιο της καταστολής και της κατάσβεσης των πυρκαγιών αλλά και των άλλων φυσικών καταστροφών στη χώρα μας”, σημείωσε.»
(http://www.makthes.gr/news/reportage/60014/)
Αντί των παραπάνω, ο νυν Υπουργός Προ.Πο. καινοτομεί, εισάγοντας το ισχύον προ 7ετίας σύστημα πρόσληψης με την δυνατότητα κατασκευής κριτηρίων.
Και το νομοθέτημα είναι τόσο «αξιοκρατικό» που εξουσιοδοτεί τον ίδιο να ρυθμίσει στο μέλλον με αποφάσεις του, την διαδικασία της πρόσληψης, το είδος και τη διαδικασία των δοκιμασιών των υποψηφίων, ακόμα και τα θέματα κατάρτισης των πινάκων επιτυχόντων.
Θα επαναδιατυπώσουμε αυτό που είχαμε πει, όταν αναγνώσαμε το προηγούμενο ν/σ περί 5ετών Πυροσβεστών: «Ειδικότερα για τα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποπνέει τον αέρα της απόλυτης προχειρότητας και άγνοιας βασικών θεσμικών θεμάτων του. »

ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ;


Αρ. Πρωτ.:2514 Αθήνα:5-10-2011
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Μ.Μ.Ε
Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μήνες πριν, είχατε αποστείλει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εθελοντών πυροσβεστών, με τις ρυθμίσεις του οποίου αναδιαμορφώνονταν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους εθελοντές πυροσβέστες, τους εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς και τα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, είχαμε διαπιστώσει θετικές κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του θεσμού, στις οποίες είχαμε συνεισφέρει με τις θέσεις μας, δύο χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η διαδικασία του διαλόγου.
Τα ειδικότερα θετικά σημεία του νομοσχεδίου, τα είχατε επισημάνει και παρουσιάσει και εσείς με σχετικό Δελτίο Τύπου στις 14 Ιουνίου του 2011.
Σήμερα όμως, αιφνιδιαστικά και παρ ότι δεν προέκυψε από την δημόσια διαβούλευση, που εσείς δημοσιεύσατε, ζήτημα αλλαγής των κύριων διατάξεων, αναγνώσαμε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένα διαφορετικό στην κύρια κατεύθυνση και φιλοσοφία σχέδιο νόμου να εισάγεται προς συζήτηση.
Συγκεκριμένα:
• Περιορίζεται στο ελάχιστο η προστασία του εθελοντή πυροσβέστη από την εργοδοσία, στην περίπτωση που καλείται για συμβάν,και μόνο σε περιπτώσεις που η περιοχή κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη.
• Απαλείφθηκε στην τελική παρουσίαση του νομοσχεδίου, η πρόβλεψη για τα κίνητρα προς τους Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων.
• Εισάγεται ο ορισμός της «συνδρομής» των εθελοντών πυροσβεστών προς το μόνιμο προσωπικό και όχι η πάγια έκφραση της «εθελοντικής συμμετοχής στην πυρόσβεση-διάσωση.»
Η φιλοσοφία αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της λειτουργίας των εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων που στελεχώνονται από εθελοντές πυροσβέστες και οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρούν μόνοι τους γιατί ιδρύονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαγγελματική πυροσβεστική υπηρεσία.
• Απαλείφεται η πρόβλεψη περί στολής των Εθελοντών, ίδιας, με των μονίμων καθώς ιδίων μέσων ατομικής προστασίας .
• Προβλέπεται ότι για τα περισσότερα ζητήματα της λειτουργίας του θεσμού, ρύθμιση από τον εκάστοτε Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
• Καταργείται το κίνητρο της ποσόστωσης για τους Εθελοντές Πυροσβέστες στους διαγωνισμούς πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού.
Ενώ στο σχέδιο που παρουσιάσατε υπήρχε πρόβλεψη για 25% η οποία και τονίστηκε ιδιαίτερα , τώρα η ποσόστωση αυτή καταργείται και στη θέση της επέρχεται απλή μοριοδότηση 100 μορίων, ανεξαρτήτως των ετών εθελοντικής προσφοράς.
Επίσης το σχέδιο νόμου δεν ρυθμίζει το μεγάλο και χρόνιο ζήτημα της ένταξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης, με ξεκάθαρους κανόνες, των εθελοντών Πυροσβεστών των Ανεξάρτητων Εθελοντικών Ομάδων.
Κύριε Υπουργέ
Από τις επαφές μας, με τους εκπροσώπους της Π.Ε.Ε.Π.Σ., διαπιστώσαμε τον έντονο προβληματισμό, απογοήτευση, αγανάκτηση και θυμό των εθελοντών Πυροσβεστών του Π.Σ. μετά την δημοσιοποίηση του τελικού κειμένου του εν λόγω νομοσχεδίου και γίναμε αποδέκτες της πρόθεσής τους να μην στηρίξουν τη λειτουργία του θεσμού μετά την ψήφιση του.
Σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για τον τόπο, είναι τουλάχιστο άδικο και άκαιρο να απογοητεύετε και άλλους ενεργούς πολίτες, που εθελοντικά δίνουν το χρόνιο τους, την ψυχή τους και διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη, της περιουσίας του, και του εθνικού φυσικού πλούτου.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:2513 Αθήνα:5-10-2011


Συνάδελφοι

Ιδιαίτερο προβληματισμό, μας προξένησαν τις τελευταίες ημέρες συνεχιζόμενα δημοσιεύματα σε συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστολόγιο, όπου παρουσιάζεται Ανώτερος Αξιωματικός, που υπηρετεί στο γραφείο του κ.Αρχηγού να λέει « εγώ κάνω κουμάντο στην Πυροσβεστική κι όχι ο Αρχηγός» http://petraskandalou.blogspot.com/2011/09/m_27.html#more
καθώς και να φέρεται ότι «αυτός ουσιαστικά προδιαγράφει τις μεταθέσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αποστρατείες κ.λ.π υπηρεσιακές μεταβολές, και τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τις πραγματοποιούν» http://petraskandalou.blogspot.com/2011/10/blog-post_9538.html#moreΤα παραπάνω είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά εάν εκφράζουν την αλήθεια και ιδιαιτέρως προσβλητικά για τον θεσμό του Αρχηγού του Π.Σ. και για το συνάδελφο αν δεν είναι αληθή.
Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό ζητήσαμε την προάσπιση του θεσμού του Αρχηγού του Π.Σ., με διεξαγωγή έρευνας για τα παραπάνω καθώς και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Επίσης, ζητήσαμε επίσημη απάντηση στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ώστε να προστατευτεί η υπόληψη, του συναδέλφου, στενού συνεργάτη του, εάν αυτά δεν είναι αληθή.

Τέλος, επειδή και οι δύο είναι μέλη της Ε.Α.Π.Σ. και επειδή το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, εκφράσαμε την πρόθεση υποστήριξης της Ένωσής μας, εφ όσον μας ζητηθεί σε νόμιμες ενέργειες που θα επιλεγούν για την προάσπιση της αλήθειας.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΑΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΟΣ
Αθήνα 4-9-2011 Α.Π.2510

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Τα Δ.Σ. των σωματείων των εργαζομένων στα Σ.Α. προχώρησαν σήμερα το πρωί σε συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στα Αρχηγεία των - Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να καλέσουν τις ηγεσίες τους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μεταφέρουν στην Πολιτική Ηγεσία τις δυσμενείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που βιώνουν οι Πυροσβέστες, Λιμενικοί και Αστυνομικοί.

Αντιπροσωπεία των Προέδρων συναντήθηκε με τους Αρχηγούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου μετά από συζήτηση των παραπάνω, τους επιδόθηκε το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Το κλίμα δυστυχώς ήταν εντελώς διαφορετικό στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με χαρακτηριστικότερο το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία των Δ.Σ. των σωματείων, αρχικά, εμποδίστηκε να εισέλθει στον αύλιο χώρο του Α.Π.Σ. από στέλεχος του κτιριακού συγκροτήματος,

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αρχηγός του Π.Σ. ήταν ο μόνος από τους τρείς ηγήτορες των Σ.Α. που δεν ευρέθη ώστε να συναντηθεί με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και να του επιδοθεί το σχετικό ψήφισμα, καθότι απουσίαζε από το γραφείο του και καθότι δεν κατέστει δυνατή ούτε καν η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Η αντιπροσωπεία των Προέδρων, συναντήθηκε τελικά με τον Προιστάμενο του Επιτελείου του Α.Π.Σ. στον οποίο ζητήθηκε να μεταφέρει στο κ. Αρχηγό ότι περιμένουν πλέον να τους ορίσει ο ίδιος, συνάντηση στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να του μεταφέρουν τα προβλήματα του κλάδου και να του επιδώσουν το σχετικό ψήφισμα

Συνάδελφοι

Η κατάσταση που βιώνουμε είναι εφιαλτική.

Μόνο ο αγώνας των εργαζομένων θα σταματήσει την πολιτική της συνεχιζόμενης φτωχοποίησης και εξαθλείωσης μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά και αταλάντευτα.

Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 5-10-2011, στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στη Πλατεία Κλαυθμώνος.

Κλιμακώνουμε τις δράσεις μας, Κρατάμε ψηλά το κεφάλι.

ΣΕ ΤΟΥΤΑ ΕΔΩ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ, ΚΑΚΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ

Συνέχεια των Ένστολων Παραστάσεων Διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών Σ.Α.Ένστολες, συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα 04-10-2011 στα Αρχηγεία των - Σωμάτων Ασφαλείας οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις μας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης πανελλαδικής μας κινητοποίησης για το Β’ δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2012.
Παράλληλα, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στην Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ζητήσαμε εκ νέου συνάντηση μαζί του, προκειμένου να του εκθέσουμε τα προβλήματα όπως τα βιώνει ο απλός συνάδελφός μας -Αστυνομικός – Πυροσβέστης – Λιμενικός- τον οποίο καλούμε να κλείσει τα αφτιά του σε φιλτραρισμένες πληροφορίες και ανεύθυνες φήμες που διαδίδουν διάφορες «πηγές ενημέρωσης» σχετικά με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε και να δώσουν συντεταγμένα το δικό τους αυθεντικό, δυναμικό παρών στην επόμενη πανελλαδική ένστολη κινητοποίησή μας στην Αθήνα.
Επίσης, καλέσαμε τις Ηγεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, στις οποίες επιδώσαμε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μεταφέρουν στην Πολιτική Ηγεσία τις δυσμενείς συνθήκες και το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται στις Υπηρεσίες μεταξύ των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, απαιτώντας από τους κυβερνώντες τη χορήγηση των αναγκαίων κονδυλίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη δρομολόγηση μεταρρυθμιστικών τομών με στόχο τη διασφάλιση και προάσπιση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας που περισσότερο σήμερα από ποτέ έχει ανάγκη ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός.
Αξιώνουμε από την Πολιτεία να αποδείξει εμπράκτως ότι αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός μας και ότι θα αντιμετωπίσει τον ένστολο εργαζόμενο, όχι ως πολίτη β’ κατηγορίας, αλλά ως Άνθρωποι με δικαιώματα και υποχρεώσεις, το δε αγαθό της ασφάλειας του πολίτη, ως ύψιστης εθνικής σημασίας υπόθεση.
Οι Ομοσπονδίες μας αύριο 05-10-2011, θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που διοργανώνουν από κοινού ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ, στη Πλατεία Κλαυθμώνος.


Μας τσακίσατε τη ζωή μας μην πυροβολείτε και την ψυχή μας!
Ο αγώνας συνεχίζεται

ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΟΙ ΟΧΤΡΟΙ


Εμείς οι ένστολοι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, οι επιφορτισμένοι με τη διαφύλαξη της κοινωνικής γαλήνης, της τάξης και της ασφάλειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις σημερινές μας παραστάσεις διαμαρτυρίας εκφράζουμε για άλλη μια φορά την έντονη αγανάκτησή μας διότι οι κυβερνώντες με τις αποφάσεις τους καλλιεργούν σε εκατομμύρια συμπολιτών μας τον τρόμο και την ανασφάλεια, όχι μόνο εξαιτίας των οικονομικών μέτρων που εφαρμόζονται στο όνομα της «σωτηρίας» της χώρας μας, αλλά και επειδή η ανεργία και η φτώχεια που προκαλεί η πολιτική τους, τροφοδοτούν με μεγαλύτερη ένταση την εγκληματικότητα και την ανομία, χωρίς την ίδια ώρα να λαμβάνονται γενναίες αποφάσεις με μέτρα εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση τους.

Με τις επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες μας, ενώ αναδεικνύουμε το μέγεθος των προβλημάτων και των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν αλλάζει η ακολουθητέα πολιτική.
Η Κυβέρνηση υπό τις οδηγίες των τροϊκανών, συνεχίζει την ισοπεδωτική πολιτική των περικοπών σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα ολόκληρες υπηρεσίες να αδυνατούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους. Το δε ένστολο δυναμικό απαξιώνεται διαρκώς και προσπαθεί με το φιλότιμο και μόνο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας ωθούνται βίαια στο περιθώριο, για να γνωρίζουμε μάλλον από τώρα κι εμείς οι εν ενεργεία τι θα υποστούμε στο συνταξιοδοτικό μας βίο…
Προφανώς, όμως οι Κυβερνώντες έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Πως αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός όταν θεωρούν ότι
οι ανάγκες όλων των Σωμάτων Ασφαλείας μαζί, μπορούν να καλυφθούν το 2012 με το ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει της «ντιρεκτίβας» του υπουργείου Οικονομικών, όταν το ίδιο ποσό είχε διατεθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας το 2008 και σήμερα όλοι οι προϋπολογισμοί, όλων των Σωμάτων αθροιστικά, υπερβαίνουν το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Άραγε, ενώ εμείς καταγγέλλουμε τη ζοφερή πραγματικότητα και αγωνιούμε για το μέλλον των Οργανισμών μας, οι Ηγεσίες τους, τι θέσεις διατυπώνουν και με ποιες υπηρεσιακές προτάσεις πιστεύουν ότι θα εκπληρώσουν την αποστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; Ή μήπως έχουν προσχωρήσει και οι στρατηγοί στην άποψη που τείνει να παγιωθεί στην κοινωνία ότι δηλαδή μόνο κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται έτσι το υπουργείο;
Θέλουν μήπως με την εκκωφαντική τους σιωπή να μας πείσουν ότι ο πόλεμος έχει χαθεί αμαχητί, κλείνοντας πονηρά το μάτι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας, που αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και αδιαφορώντας για το ότι με τη στάση τους αυτή η ελληνική κοινωνία αργά ή γρήγορα θα στραφεί αδιακρίτως εναντίον όλων μας;
Όχι Κύριοι!
Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι μπήκαν στην πόλη οι οχτροί κι εσείς αδιαφορείτε.
Αναμένουμε, λοιπόν, να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να απαιτήσετε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό να λάβουν ΤΩΡΑ τις αποφάσεις εκείνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ελλειμματικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σας έχουμε υποβάλλει τις προτάσεις μας και τις κρατάτε στα συρτάρια σας! Γιατί και μέχρι πότε;
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις ένστολες διαμαρτυρίες μας, εγκαλώντας την Κυβέρνηση γιατί υποκύπτει στα σχέδια και στις προτάσεις των τροϊκανών, χωρίς να διαβλέπει και να αποτρέπει τις ανυπολόγιστες συνέπειες της πολιτικής που μας επιφυλάσσουν, μιας πολιτικής που δεν έχει καμία σχέση με το κοινό όραμα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευημερία και ασφάλεια, για αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη των αδυνάτων της Γηραιάς Ηπείρου.
Επιτέλους, δεχθείτε ότι η πολιτική για τη δημόσια τάξη δεν επιδέχεται πειραματισμούς και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Εξαιρέστε από τις επιλογές του Μνημονίου και της Τρόικας το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη. Μην επιτρέψετε «να φαγωθούμε μεταξύ μας»!
Υλοποιείστε έστω αυτά που εξαγγείλατε προεκλογικά, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, ένα δίκαιο μισθολόγιο όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας και αξιοπρεπείς συντάξεις.


Ούτως ή άλλως οικονομικά μας στεγνώσατε. Μη μας πάρετε και την ψυχή μας.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ


Με την από 12/09/2011 Ανοιχτή Επιστολή μας αιτούμασταν την πραγματοποίηση συνάντησης μαζί σας ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία δια ζώσης να σας μεταφέρουμε τις βαθιές αγωνίες και τις θέσεις μας για το μέλλον των Οργανισμών που υπηρετούμε.

Αναφέραμε στην Επιστολή ότι «δεν απευθυνόμαστε σε εσάς για αιτήματα συντεχνιακού χαρακτήρα, αλλά διακατεχόμενοι κυρίαρχα από την τρομερή αγωνία που προκαλεί σε όλους μας το προδιαγραφόμενο ζοφερό μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την πολιτική των περικοπών των δαπανών ενός υπουργείου που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας της κοινωνίας μας. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι την ώρα που επιβάλλεται η δημιουργία των προϋποθέσεων και των συνθηκών εκείνων για μια «επιθετική λειτουργία» όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο του Πολίτη Υπηρεσιών, εκδίδονται φιρμάνια και ντιρεκτίβες περί συντηρητικής τους λειτουργίας».
Επίσης «η διασφάλιση των εργαζόμενων αστυνομικών- πυροσβεστών- λιμενικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, οι προϋποθέσεις για διαρκή προσφορά, η κατοχύρωση του επαγγελματισμού και η καταπολέμηση της διαφθοράς, προτάσσονται ως επιτακτικές αναγκαιότητες από το συνδικαλιστικό μας κίνημα από γενέσεώς του. Ποτέ δεν πορευτήκαμε με συντεχνιακά αιτήματα, αλλά ανέκαθεν θέταμε στην προμετωπίδα των αγώνων μας τη διασφάλιση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας, κερδίζοντας έτσι και την καθολική συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία ουδέποτε έθεσε ζήτημα ευνοϊκής μεταχείρισής μας και πάντα συμφωνούσε με την εκπεφρασμένη μας άποψη ότι στο αγαθό της ασφάλειας δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Η πολιτική ασφαλείας πρέπει να είναι υπερκομματική και να αντιμετωπίζεται ως εθνική υπόθεση, τονίζαμε πάντοτε».Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρακαλούμε όπως έχουμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματά μας όπως τα βιώνει ο απλός συνάδελφός μας Αστυνομικός – Πυροσβέστης – Λιμενικός. Γνωρίζουμε ότι οι περιστάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, ωστόσο, ως Ομοσπονδίες με τη συνέπεια που χρόνια τώρα τις διακρίνει, χωρίς σκοπιμότητες και καιροσκοπισμούς, έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση πολλών ζητημάτων.

Δεν αντέχουμε άλλο… είμαστε Ά ν θ ρ ω π ο ι !


Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων, προγραμματίζουν αύριο Τρίτη 4/10/2011- Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ζώων- συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, δεδομένου ότι οι κυβερνώντες και οι δανειστές τους προχωρούν ακάθεκτοι σε νέες «σφαγές των αμνών», χωρίς να υπολογίζουν ότι η ισοπεδωτική τους πολιτική ξεπερνά τα όρια ανοχής και αντοχής της ανθρώπινης φύσης και υπόστασης.

Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίσουν να μας φέρονται ως «πρόβατα επί σφαγή», καταπατώντας κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Συνεχίζουμε τον αγώνα ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2012 τέλη Οκτωβρίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας, και με αφορμή την αυριανή συμπλήρωση δυο ετών από τις εκλογές του 2009, από τις οποίες προέκυψε η τότε πολλά υποσχόμενη σημερινή μας Κυβέρνηση, προκειμένου να αναδείξουμε τα αδιέξοδα της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα τα δυο τελευταία χρόνια και υπενθυμίζοντάς της τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και εξαγγελίες.
Το πρόβλημα της χώρας δεν είμαστε εμείς, άλλοι «τα έφαγαν», άλλοι ξεπούλησαν, καταλήστευσαν και συνεχίζουν να ξεπουλάνε τον πλούτο του ελληνικού λαού.
πισυνάπτεται η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων


H Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978)

Άρθρο 1
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρο 2
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.
Άρθρο 3
1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.
Άρθρο 4
1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους,
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.
Άρθρο 5
1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.
Άρθρο 6
1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.
Άρθρο 7
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.
Άρθρο 8
1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. Αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.
Άρθρο 9
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.
Άρθρο 10
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.
Άρθρο 11
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.
Άρθρο 12
1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος.
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.
Άρθρο 13
1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.
Άρθρο 14
1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ' τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.


Παρίσι, 1978

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΑΓΩΝΑ


Αγώνας διαρκείας .

Α.Π. 2509 Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2011

Προς: Τα μέλη ΕΑΠΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τις αντιδράσεις μας για τα δυσβάσταχτα και εξοντωτικά οικονομικά μέτρα που καθιστούν αδύνατη την επιβίωσή μας, αλλά και την στοιχειώδη λειτουργία του επαγγελματικού μας οργανισμού.
Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 τα Προεδρεία των σωματείων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας προχωρούν στην διοργάνωση νέας ένστολης διαμαρτυρίας στην Αθήνα.
Η συνέχεια θα είναι νέα ένστολη Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Β΄ δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και οι Περιφερειακοί της Εκπρόσωποι, δίνουν το αγωνιστικό τους παρών, σαλπίζοντας μήνυμα αγώνα.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί στη φτώχεια, την εξαθλίωση, το αδιέξοδο.
Τα μέτρα δεν έχουν τέλος, αυτή η πολιτική δεν φέρνει αποτελέσματα.
Ο δυναμικός αγώνας των εργαζομένων θα γίνει το ανάχωμα στον χείμαρρο των επιταγών των δανειστών και των διαχειριστών της κρίσης που πνίγει το μέλλον μας, το δικό μας και των παιδιών μας.

Τους επιφυλάσσουμε εκπλήξεις…


Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 201/1/27

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τους επιφυλάσσουμε εκπλήξεις...

Οι Ομοσπονδίες μας σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών μας για κλιμάκωση των ένστολων διαμαρτυριών, εξαγγέλλουν νέες παραστάσεις διαμαρτυρίας και πανελλαδικές κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι οι κυβερνώντες προχωρούν ακάθεκτοι σε νέα «σφαγή των αμνών», επειδή προφανώς δεν αντελήφθησαν το εύρος της αγανάκτησης που έχει κυριεύσει το σύνολο των ενστόλων.

Προειδοποιήσαμε από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν πάει άλλο και απαιτήσαμε στη συνέχεια διαμαρτυρόμενοι συμβολικά έξω από πρεσβείες στην Αθήνα να σεβαστούν την αξιοπρέπειά μας και να σταματήσουν να προσβάλλουν την υπερηφάνειά μας.

Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας να μας ακούσει, αλλά ακόμα αναμένουμε...

Κατόπιν τούτων, ανταποκρινόμενοι στο καθολικό αίτημα των μελών μας για νέες δυναμικότερες μορφές αγώνα, την προσεχή Τρίτη 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν από τα Διοικητικά Συμβούλια και αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών μας στοχευμένες ενέργειες στην Αθήνα και θα ακολουθήσει νέα πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2012.

Σήμερα, εξάλλου, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών μας εκφράζοντας την αλληλεγγύη των ενστόλων στους αγώνες της ΑΔΕΔΥ, θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στέλνουμε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά το δικό μας ξεχωριστό μήνυμα: αναζητήστε αλλού σε άλλα μέρη, «ερίφια» και όχι «αμνούς επί σφαγήν».

Την κρίση δεν την προκαλέσαμε εμείς, άλλοι τα έφαγαν, άλλοι ξεπούλησαν και καταλήστευσαν τον πλούτο του ελληνικού λαού.

Ο αγώνας συνεχίζεται!