Σελίδες

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Η έννοια του δικαίου στα χρόνια της ΤΡΟΙΚΑΣ


Αρ. Πρωτ.:2533 Αθήνα:12-11-2011

ΠΡΟΣ: Υπουργό ΠΡ0.ΠΟ
Πολιτικά κόμματα
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Μέλη ΕΑΠΣ
Μ.Μ.Ε.

Κύριε Υπουργέ

Συνεπείς στην δι’ αλληλογραφίας επικοινωνία μας, μιας και τόσους μήνες πλέον από την υπουργοποίησή σας στο Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. δεν έχετε βρει το χρόνο να συναντήσετε την Ένωσή μας, σας εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που πάλι κρυφίως από τον δημόσιο διάλογο προωθείτε.
Δυστυχώς παρότι συμμετέχετε στη νέα Κυβέρνηση «ειδικού σκοπού», από την ίδια θέση, μεταφέρατε ακριβώς το ίδιο πνεύμα που διοικείτε το Υπουργείο μας, από την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο « Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις.» πληροφορηθήκαμε ότι εισάγετε ρυθμίσεις που αφορούν την ιεραρχία των Αξιωματικών του Π.Σ. και το σημαντικότερο ρυθμίσεις που αλλοιώνουν την διαδικασία εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν συναδέλφους Αξιωματικούς.
Αντί να προωθήσετε ρυθμίσεις που να εκμηδενίζουν τις αδικίες στις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ. με την προωθούμενη ρύθμιση, τιμωρείτε Αξιωματικούς που θα δικαιώνουν τα Ελληνικά Δικαστήρια, θέτοντας τους στην «κατάσταση της διαθεσιμότητας», όταν λαμβάνουν αποφάσεις αναστολής άδικων αποφάσεων της Διοίκησης, επιστρέφοντάς τους στον προηγούμενο πριν την κρίση βαθμό και δίνοντάς τους το 90% των αποδοχών τους.
Με αυτό το νομοθέτημα αναιρείτε την απόδοση της δικαιοσύνης και επιβάλλετε ποινή σε κάθε Αξιωματικό που θα διεκδικεί το δίκιο του, το οποίο και θα του έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση, καταφανώς άδικη, θα πρέπει να αποσυρθεί και να εξετασθεί μαζί με το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ. ώστε αυτές να γίνονται με αξιοκρατία, δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία από την «προ ειδικού σκοπού» Κυβέρνηση, παρά μόνο την εφαρμογή του TWITER στο Π.Σ. από τον προκάτοχό σας και την δική σας πρόθεσή, στο ίδιο νομοσχέδιο, απονομής του «βαθμού του Στρατηγού του Π.Σ. στον Αρχηγό που εσείς αποπέμψατε, καθώς και στους προηγούμενους που ενδεχομένως το ζητήσουν»