Σελίδες

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Π.3083/17-10-2013

 

Σας  γνωρίζουμε ότι στις 8/12/2013, ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:00  στα γραφεία της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Λάρνακος 18 στο Περιστέρι, θα πραγματοποιηθεί  η καταστατική   συνέλευση της Ένωσής μας, σύμφωνα με την απόφαση της 28-2-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


 1.  Στο τέλος του άρθρου 1 η  φράση «με έδρα την Αθήνα»  αντικαθίσταται με την  φράση «με έδρα την Αττική»

 1. Στο τέλος του άρθρου 4  προστίθεται η πρόταση: «Σε  μέλος της ένωσης που τίθενται  υπηρεσιακά σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας για οιονδήποτε λόγο, αναστέλλεται αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους  για το ίδιο χρονικό διάστημα.»

 1. Στο τέλος του  άρθρου 5   αντικαθίσταται τα δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
Ο Ταμίας υποχρεούται, με απόφαση του ΔΣ,  να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες τα χρήματα πέρα του ποσού  που απαιτείται   για τις τρέχουσες δράσεις της Ένωσης,  δυναμένου αυτού του ποσού να αυξάνεται, όχι όμως πλέον του διπλασίου του ισχύοντος ποσού, που ορίζεται απ΄την απόφαση του Δ.Σ.

Οι τακτικές εισφορές των μελών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ και  δύναται να αυξομειώνεται επίσης με απόφαση του ΔΣ.

 1. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το οικονομικό έτος  καθορίζεται απ΄την ισχύουσα νομοθεσία για φορολογία φυσικών προσώπων»

 1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 «όργανα της Ένωσης» προστίθεται:
               ε) Περιφερειακές Επιτροπές
               στ) Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

 1. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: Τα μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το (Δ.Σ.) δεν μπορούν να είναι συγχρόνως υποψήφιοι για την (Ε.Ε.) και για τις Περιφερειακές Επιτροπές και την Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

 1. Στο  δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίσταται  η πρώτη πρόταση ως εξής:
« Η (Γ.Σ.) συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο»

 1. Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίσταται η τελευταία πρόταση ως εξής::
 Η (Γ.Σ.) αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία που αφορά τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

 1. Στο άρθρο 8  αντικαθίσταται η περίπτωση (β) ως εξής:
 Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του προεδρείου της Γ.Σ.

 1. Στο άρθρο 8  αντικαθίσταται η περίπτωση (στ) ως εξής:
                Κάθε τρία  (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που  θα διενεργήσει τις εκλογές για                  
                ανάδειξη των μελών του  (Δ.Σ) της (Ε.Ε.) και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών                        
                και Επιτροπής  Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

 1. Στο άρθρο 9 αντικαθίσταται η πρώτη πρόταση ως εξής:
              Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7)    
              μέλη, με  τριετή θητεία.

 1. Στο άρθρο 9 αντικαθίσταται η τέταρτη πρόταση του 2ου εδαφίου ως εξής:

«Σε ξεχωριστά  ψηφοδέλτια εκτυπώνονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για την περιφερειακή  εκπροσώπηση κατά περιφέρεια πλην της Αττικής και για την εκπροσώπηση της επιτροπής των Αξιωματικών  των Ειδικών Καθηκόντων, για τους οποίους τα περί δηλώσεων υποψηφιοτήτων ισχύουν τα ίδια που  ισχύουν και για τους υποψήφιους για μέλη του  Δ.Σ.»

 1. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο ως εξής:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του (Δ.Σ.), της (Ε.Ε.), των αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής  Αξιωματικών  Ειδικών Καθηκόντων διεξάγονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του  Νοεμβρίου  του  έτους που  λήγει η θητεία του (Δ.Σ.) Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι εκλογές μπορούν να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή.»

 1. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο ως εξής:                                                                                     «Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμο αριθμό                                            αναπληρωματικών μελών, για τη διεξαγωγή των εκλογών, επικεφαλής της οποίας ορίζεται με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων. Κατά την διαδικασία της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και καταμέτρησης παρίσταται της Εφορευτικής Επιτροπής και προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του  Ν. 1264/1982.».

 1. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται η δεύτερη πρόταση του  τέταρτου  εδάφιου  ως εξής:
«Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και αποσύρεται σε ειδικό χώρο (παραβάν), όπου  σημειώνει δίπλα στο όνομα ή ονόματα του  υποψηφίου ή υποψηφίων που επιθυμεί σταυρό προτίμησης και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, κλείνει αυτόν.»

 1. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το 5ο και 6ο εδάφιο ως εξής:
«Για την ψηφοφορία με αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε κατάλληλο χρόνο, κατάσταση εκλογέων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αριθμό ψηφοδελτίων, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και κοινούς ταχυδρομικούς φακέλους με μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους ψηφοφορίας που φέρουν την υπογραφή του Επικεφαλής  της Εφορευτικής Επιτροπής, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών κάθε Υπηρεσίας. Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέσως μόλις παραλάβουν το προαναφερόμενο εκλογικό υλικό, παραδίδουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο, από  ένα φάκελο ψηφοφορίας χωριστά για ΔΣ και περιφερειακή επιτροπή και ένα ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο που φέρει προτυπωμένο το όνομα του εκλογέα, βάσει αντιγράφου των καταστάσεων εκλογέων που έχουν  κάνοντας ταυτόχρονα σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντος το υλικό, για την λήψη του οποίου υπογράφει κάθε εκλογέας   δίπλα στο ονοματεπώνυμό του. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίο είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του ως αποστολέα.
Οι Διοικητές ή προϊστάμενοι των υπηρεσιών συγκεντρώνουν τους ταχυδρομικούς φακέλους και τους αποστέλλουν όλους μαζί επί αποδείξει  στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΠΣ απ΄ την οποία τα παραλαμβάνει το εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσουν έγκαιρα στον παραλήπτη μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της ψηφοφoρίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που οποιοδήποτε λόγο έστω και ανυπαίτιο για τον εκλογέα, μετά τη λήψη της ψηφοφορίας και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι εμπρόθεσμοι ειδικοί (κοινοί) ταχυδρομικοί φάκελοι φυλάσσονται μέχρι την παράδοσή τους στην Εφορευτική Επιτροπή, σε ασφαλή χώρο, που βρίσκει η Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την αποπεράτωση της αυτοπρόσωπης ψηφoφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων:
α)         Ανοίγει τους ταχυδρομικούς φακέλους και επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα στη γενική κατάσταση εκλογέων. Συγχρόνως καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας σε ξεχωριστή στήλη με τη μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Οι ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας μετά το άνοιγμά τους καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Eφορευτικής Επιτροπής.
β)         Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέλους ψηφοφορίας που περιέχονται στους ειδικούς φακέλους. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σ αυτούς διακριτικό σημείο που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυτοί θεωρούνται ψήφισαν αυτοπροσώπως. Για  τις παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών . Οι Διοικητές η οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορευτική επιτροπή το αντίγραφο της κατάστασης εκλογέων, βάσει της οποίας  προέβησαν στη διανομή του εκλογικού υλικού και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους ψηφοφορίας και φακέλους ταχυδρομικούς που τυχόν δε χρησιμοποιήθηκαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει την κατάσταση αυτή προβαίνει σε αντιπαραβολή για τον εντοπισμό ενδεχομένων διπλοψηφιών. Αν διαπιστώσει διπλοψηφία κάνει μνεία στο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στο νεοκλεγέν ΔΣ προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία οριστικής αποβολής του από την Ένωση.
            Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι άλλως υπάρχει ακυρότητα. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους για το (Δ.Σ), ένα (1) για την (Ε.Ε) και  τους εκπροσώπους των  Περιφερειακών Επιτροπών και Επιτροπής  Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, και για αντιπροσώπους για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όσους σταυρούς απαιτούνται από  το καταστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης.
 
 1. Στο άρθρο 12  αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον ορισμό των εκπροσώπων της Ένωσης σε διάφορα επαγγελματικά συμβούλια και επιτροπές όπως ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ. και  Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), επιτροπές προμηθειών, Ανακριτικά Συμβούλια, Συμβούλια Κρίσεων, λογαριασμό αλληλοβοηθείας, υπηρεσιακές επιτροπές, συνδικαλιστικές οργανώσεις,  κ.λ.π.»

 1. Στο  άρθρο 13 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για πολύ σοβαρά θέματα που αποφασίζονται από το (Δ.Σ.) στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου και οι γραμματείς των περιφερειακών επιτροπών  και της επιτροπής των Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων.»

 1.  Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθεται στο τέλος προστίθεται:
«Ε. Στα μέλη του Δ.Σ. ανατίθεται με απόφαση του ΔΣ  η οργάνωση κινητοποιήσεων, η διεξαγωγή δημοσίων σχέσεων και ειδικές για κάθε μέλος δράσεις που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ.»

 1. Αντικαθίσταται το άρθρο 17 ως εξής:

Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργούνται για την ανάδειξη του (Δ.Σ) και της (Ε.Ε.) εκλέγονται τριμελείς επιτροπές με  περιφερειακούς  εκπρόσωπους  για τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πλην της Αττικής και μία  τριμελείς επιτροπή για Αξιωματικούς  των Ειδικών Καθηκόντων όλης της χώρας. Για κάθε περιφέρεια καθώς και για τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών όλων των κλάδων εκλέγεται από τα μέλη της Ένωσης μία (1) τριμελής τακτική επιτροπή με εκπρόσωπους  της Ένωσης και μία (1) τριμελής  επιτροπή ως  αναπληρωματική. Ο πρώτος σε σταυρούς  προτίμησης ορίζεται ως επικεφαλής γραμματέας αυτής, ο οποίος θα συμμετέχει και στα διευρυμένα Διοικητικά Συμβούλια μία φορά κατ΄έτος τακτικά και έκτακτα  όταν απαιτηθεί μετά από απόφαση του ΔΣ.  Αν σε κάποια περιφέρεια υπηρετούν μόνον δύο μέλη αυτοί χωρίς εκλογές αυτοδικαίως αποτελούν τους εκπροσώπους, με τακτικό μέλος τον αρχαιότερο Αξιωματικό.
Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. εφαρμόζεται και για τους περιφερειακούς εκπροσώπους.
Ο γραμματέας της  περιφερειακής επιτροπής και οι εκπρόσωποι, μέσα στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση και οι εκπρόσωποι των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υποβοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του, διαβιβάζουν προς αυτό, αιτήματα και προτάσεις των μελών της Ένωσης που εκπροσωπούν και δύναται να εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις, έναντι κάθε διοικητικής αρχής και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τοπικά ή ειδικά προβλήματα και θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούν τα εκπροσωπούμενα απ αυτούς μέλη της Ένωσης.


 1. Στο τέλος του άρθρου 20 προστίθεται το εξής:
       
«Έμβλημα :
Το έμβλημα της ΕΑΠΣ είναι εντός κιτρινοποτοκαλόχρου διπλούκύκυκλου φέρεται η ελληνική σημαία και επα αυτής σύμπλεγμα παραδοσιακού κράνους αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος και κλάδου δάφνης. Εντός του διπλού κύκλου αναγράφεται «¨Ενωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος   - Μέλος της F.E.U.  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
Οι περιφερειακές επιτροπές φέρουν διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα της οικίας Περιφερειακής Διοίκησης και αντίστοιχη σφραγίδα.
Η επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων φέρει διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνομα Ε.Κ.»

 1. Στο άρθρο 21 τροποποιούνται τα τρία πρώτα εδάφια ως εξής:
«Τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης  ή διάλυση της γίνεται  μόνον με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει   για το σκοπό αυτό σε  έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση.Στη συνέλευση αυτή πρέπει να συμμετέχει το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4, των παρόντων  μελών.Στη συγκεκριμένη καταστατική συνέλευση  ακολουθείται παροσαρμοσμένα ως προς την χρονική διάρκεια αυτής τον τόπο,  τον τρόπο, την απαρτία κ.λ.π. με δεδομένο την συμμετοχή  μελών από όλη την χώρα,  η διαδικασία  του άρθρου 10 του παρόντος.»

 1. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή από τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται από το (Δ.Σ.) πάντα κατά το πνεύμα του παρόντος και τις κείμενες περί συνδικαλιστικών σωματείων διατάξεις. Τα υφιστάμενα όργανα της Ένωσης  ολοκληρώνουν τη θητεία τους όπως ορίζεται από  τις νέες τροποποιούμενες  διατάξεις.»