Σελίδες

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015-2019

Συνάδελφοι
 
Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την σύνταξη  του ΣΕΠΑΛ 2015-2019, ο Πρόεδρος; της ΕΑΠΣ, ο οποίος συμμετείχε  στο Συμβούλιο, υπέβαλε πλαίσιο προτάσεων, με γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική πορεία του Π.Σ. στο μέλλον και την εξασφάλιση  της απόκρισής του στις πολυποίκιλες απαιτήσεις της επικυνδινότητας και των απειλών της πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας.

Μείζων για την επίτευξη του ΣΕΠΑΛ, είναι από την στιγμή της ολοκλήρωσης της απόφασης για την τελική του μορφή, η θεσμική του αποτύπωση σε συμφωνία με την πολιτική ηγεσία και η δέσμευση για την υλοποίηση   στο βάθος του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του.

Μετά από την μελέτη των σημερινών προβλημάτων και δυσχερειών του Πυροσβεστικού Οργανισμού, η στρατηγιή πρέπει να στοχεύσει  σε παρεμβάσεις στις θεμελιώδεις δομές του, ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στο σχέδιο δράσης.  Στις προτάσεις μας επικεντρωνόμαστε στις παρακάτω στρατηγικές επιλογές:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ               
Πρωταρχική επιδίωξη είναι η άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει άμεσα να ομογενοποιηθεί το πυροσβεστικό προσωπικό. Κύρια  στρατηγική είναι η κατάργηση των θέσεων Π.Π.Υ. και η μεταφορά τους σε αντίστοιχες θέσεις Πυροσβεστών Γ.Υ. με την αντίστοιχη πλήρωσή τους από τους υπηρετούντες σε αυτές Π.Π.Υ. 
Αναφορικά με το εποχικό προσωπικό, που σαφώς και πρέπει να συνεχίσει να επικουρεί το Π.Σ. χρειάζεται μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω ομογενοποίησης, ο εκ νέου ευέλικτος καθορισμός κατ έτος των αναγκών  σε ποσοτικό και τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και επικαιροποιημένες ανάγκες.
Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει να ακολουθηθεί η  εκ νέου κατανομή του ομογενοποιημένου πυροσβεστικού προσωπικού, σε ένα νέο οργανόγραμμα  των πυροσβεστικών  υπηρεσιών με  ισόρροπη κατανομή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και τον ευρύτερο τόπο «συμφέροντος» του πυροσβεστικού προσωπικού.
Για την  υποστήριξη του νέου αυτού συστήματος, θα απαιτηθεί η εκ νέου τροποιποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, ο οποίος θα περιελάβει το σύνολο του ομογενοποιημένου  πυροσβεστικού προσωπικού, θα λάβει υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και  θα έχει πλεόν στην προστασία του με ξεκάθαρες διαφανείς διαδικασίες  το προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου.
Για την ορθή διαχείρηση του προσωπικού και την βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής, απαιτείται πλέον η εκ νέου τροποιοίηση των απαρχαιωμένων διατάξεων του ΚΕΥΠΣ, αλλά και οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Η κατεύθυνση που πρέπει να εμπνέει τις αλλαγές είναι η τόνωση του επαγγελματισμού, η προτυποποίηση ενεργειών και πυροσβεστικών δράσεων και η απεμπλοκή του ιδιωτικού βίου του προσωπικού από τον υπηρεσιακό έλεγχο. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια γενναία διοικητική αναμόρφωση, με χαρακτηριστικό την εξέλειψη των γραφειοκρατικών δυσχερειών και την πλήρη εισαγωγή της ψηφιακής διεκπαιρέωσης στις υποστηρικτικές δομές του Π.Σ. Σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει η εξασφάλιση ολιγάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης.
Παράλληλα θα πρέπει άμεσα να γίνει εκσυγχρονισμός του θεσμικού  πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και της  θέσπισης βαθμολογίου των Πυροσβεστών, ώστε να υπάρχει κίνητρο εξέλιξης και επιβράβευσης του προσωπικού με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες.
Η δυσκολία του επαγγέλματος, προυποθέτει την εξασφάλιση  των δύο πυλώνων ασφάλειάς του: Την εξασφάλιση χωρίς εκπτώσεις των Μ.Α.Π.  με την αυστηροποίηση  της  προσωπικής ευθύνης χρήσης τους και την θσπιση κανόνων υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Αυτονόητο αποτελεί η τήρηση των παραπάνω στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.
 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Στρατηγική επιλογή πρέπει να είναι η δια βίου και συνεχιοζόμενη εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού. Η αξιοποίση των εργαλείων  του Ν.4249/2014 με τις αναγκαίες όμως τροποποιήσεις πρέπει να καταστήσουν το  πυροσβεστικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα εργαλείο πυροσβεστικής καθημερινότητας, μετατρέποντας, το σύνολο των πυροσβεστικών μονάδων σε εκαπιδευτικά κέντρα –παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ο πυροσβεστικός υπάλληλος στην διάρκεια της θητείας του στο Π.Σ. πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς  δράσης του Π.Σ. και να αποκτά δεξιότητες σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής δράσης.
 Ο σχεδιασμός πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες της εξ αποστάσεων εκαπίδευσης για την παροχή συνεχούς γνώσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία, αλλά και την δυνατότητα εκαπίδευσης σε εξομοιωτές όλων των δυνατοτήτων που αφορούν τοπυς τομείς δράσης του Π.Σ.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
Η Πολύπλευρη δράση του Π.Σ. δείχνει ότι ήρθε η στιγμή της μετατροπής σε ένα πολυσύνθετο επιχειρησιακό φορέα πολιτικής προστασίας, που νε ενσωματώσει  τις συγγενείς δράσεις, πάντα με την ενσωμάτωση ανάλογου προσωπικού και μέσων. Η ανάληψη δράσεων παροχής πρωτοβάθμιας  υγειονομικής φροντίδας σε αττυχήματα, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε καταστροφές, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υποδομών σε μεγάλες καταστροφές δείχνουν τον δρόμο για την μεταλλαγή από Σώμα Πυρόσβεσης –Διάσωσης σε Σώμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
Για την αποτελεσματική απόκριση  σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να ακολουθήσει μια γενναία αναδιοργάνωση των Π.Υ. λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά δεδομένα αποτίμησης των κινδύνων και αντμετωπίζοντας το εθνικό πεδίο δράσης ως ενιαίο σύνολο. Σε αυτή την αναδιοργάνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα πληθυσμιακής διαστρωμάτωσης, η οικονομική δραστηριότητα, οι εθνικές απειλές, το φυσικό κάλλος και να ακολουθηθούν νέες ευέλικτες μορφές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της εποχικότητας μονάδων, της δυνατότητας άμεσης μεταφοράς δυνάμεων κ.λ.π.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να καταγραφεί η πλήρη αναγκαιότητα σε εξοπλισμό και μέσα στο βάθος της πενταετία και βάσει του σχεδίου να αποφασιστεί τόσο η απόσυρση παλιών και μη αποτελεσματικών μέσων όσο και η προμήθεια νέων.
Ειδικό βάρος στο σχεδιασμό πρέπει να δοθεί στον τομέα πρόληψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού.
 Ανάλογο βάρος πρέπει να δοθεί παράλληλα στην αντεμπρηστική πολιτική ως εργαλείο περιορισμού ενάρξεων των πυρκαγιών, με την μελέτη των σύγχρονων απειλών συμπεριλαμβανομένων και της «πυροτρομοκρατίας» Η μελέτη της εγκλημαστικότητας του εμπρησμού πρέπει να εξειδικευτεί  για να παρέχει στις υπηρεσίες δίωξης του Π.Σ. τα μέσα  εντοπισμού των  αιτιών και υπαιτίων, κάτι στο οποίο υπάρχουν εξαιρετικά χαμηλά αποτελέσματα.
 Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασίας θα πρέπει να επιδιωχθεί η αυτοματοποιημένη συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης, εξετάζοντας τις δυνατότητες στελέχωσης των οργανισμών τους με πυροσβεστικό προσωπικό σύνδεσμο στους αντίστοιχους τομείς.
7Αντίστοιχη τέτοια δομή θα πρέπει να αναπτυχθεί σε «στοχευμένους φορείς και υπυρεσίες» όπου η παρουσία πυροσβεστικού προσωπικού θα ενισχύσει τη διαφορεικότητα και θα ενισχύσει την  εθνική πολιτική προστασία.