Σελίδες

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Οι υστερήσεις στην υλοποίηση των διατάξεων του Ν.4249/2014 
                            A.Π. 3433                                                                   02-12-2014


                              Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης    και Προστασίας του Πολίτη κ. Β.ΚικίλιαΘΕΜΑ: « Οι υστερήσεις στην  υλοποίηση των διατάξεων  του  Ν.4249/2014»

ΣΧΕΤ: Η από 21/11/2014 συνάντησή μας

         
Κύριε Υπουργέ

Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν ο πρόσφατος Ν.4249/2014,  για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. και της ΓΓΠΠ,τόσο τα θετικά του, που τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς ακόμη, μήνες μετά την ψήφιση του, δεν έχουν υλοποιηθεί, όσο και αυτά, για  τα οποία είχαμε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες μας, που δυστυχώς δε εισακούστηκαν.

Στην παρούσα περιλαμβάνονται  οι προβλέψεις του Νόμου  που μέχρι σήμερα, εννέα μήνες μετά δεν έχουν υλοποιηθεί:

  1. Δεν  έχει εκδοθεί από εσάς η προβλεπόμενη απόφαση για τη  διαδικασία βεβαίωσης  προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Επίσης δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση, δική σας και του Υπουργού  Οικονομικών, για το ύψος του προστίμου που αναλογεί και  εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  1. Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού απόφαση δική σας και του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό του ειδικού παραβόλου υπέρ δημοσίου, που εισπράττεται  για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων.


  1. Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προβλεπόμενο  προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζεται το πυροσβεστικό  προσωπικό που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς  και κάθε  άλλο σχετικό θέμα.

  1. Δεν έχει εκδοθεί η από κοινού δική σας και του Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απόφαση, με την οποία θα  καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής Γραμματείας Δασών που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

  1. Δεν έχει εκδοθεί η απόφασή σας, με την οποία  ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας 112

  1. Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση του νέου εκπαιδευτικού πυροσβεστικού συστήματος.

Το πλέον  όμως σημαντικό, είναι όμως ότι δεν έχουν υλοποιηθεί  ακόμα, τα θετικά του Νόμου και συγκεκριμένα:

  1. Δεν έχει εκδοθεί με πρότασή σας, το προεδρικό διάταγμα που να ρυθμίζει  θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
  2. Δεν έχει εκδοθεί με από κοινού πρότασή  δική σας και του Υπουργού Οικονομικών, το προεδρικό διάταγμα  με το οποίο θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νέου θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
  3. Δεν έχουν  εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις δικές σας και των συναρμοδίων Υπουργών για τη λειτουργία του Αστυνομικού Φαρμακείου που θα εξυπηρετεί και το πυροσβεστικό προσωπικό, εν ενεργεία και εν συντάξει.

Αναφορικά με τις προτάσεις μας για την ανάγκη τροποποίησης του Ν.4249/2014, θα σας αποστείλουμε νεότερο έγγραφο με τις προτάσεις μας.