Σελίδες

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Επεξεργασία – Προτάσεις για σχέδια Π.Δ. για κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών και Διοικητικούς Αξιωματικούς.

ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Επιτροπές ΕΑΠΣ
Συνάδελφοι

Το Α.Π.Σ. μας απέστειλε τρία σχέδια Π.Δ. που αφορούν:
1.     την τροποποίηση του Π.Δ.305/1992 πρί ιεραρχίας κρίσεις, προαγωγές, αποστρατείες Αξιωματικών Π.Σ.
2.    τον κανονισμό μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού από Γ.Κ. σε Ε.Κ.κατηγορίας Διοικητικών
3.    τον κανονισμό μεταθέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Ε.Κ. κατηγορίας Διοικητικών. 
Σας αποστέλουμε τα σχετικά κείμενα, προκειμένου να τα επεξεργαστείτε και ενημερώνοντας τους συναδέλφους -  μέλη της ΕΑΠΣ, να διαμορφώσετε απόψεις- προτάσεις.

Παρακαλούμε να αποστείλετε,  ηλεκτρονικά,  στο Δ.Σ. της ΕΑΠΣ τις κριτικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των σχετικών Π.Δ. μέχρι την 26/7/2017.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ     Τ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ