Σελίδες

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Διπλασμός των κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΥΠΣ/ΕΤΕΑ στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ασφαλισμένους προ 1-1-1993


                                                                      ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΤΕΑ κ.Καποτά Αθανάσιο
                                                                                                                         
                                                                                 Κοιν.Υπουργό Εργασίας
                                                                                         Αν.Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                       Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος


Κύριε Πρόεδρε

Οι συνάδελφοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ασφαλισμένοι προ της 1/1/1993, μέτοχοι του ΤΕΑΥΠΣ, το οποίο ως γνωστόν εντάχθηκε «βιαίως» στο ΕΤΕΑ, είδαν από τον Ιανουάριο του 2017 να διπλασιάζονται οι μηνιαίες κρατήσεις τους.


Ενδεικτικά Αξιωματικός με 26 χρόνια υπηρεσία, η μηνιαία κράτηση του από 56,48 το 2016, ανήλθε σε 98,77 τον Ιανουάριο του 2017.Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4387/2016, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγεται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4387/2016, προβλέπεται από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων να υπολογίζεται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016) καθορίζεται ότι τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη των μισθωτών του δημόσιου τομέα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης, που ορίζεται και για τη κύρια σύνταξη, δηλ. επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας ασφάλισης.
Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών  (Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 καθορίζεται «οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις»

Από το σύνολο των παραπάνω, δεν προκύπτει ο λόγος του διπλασιασμού των κρατήσων του πυροσβεστικού προσωπικού της προαναφερόμενης κατηγορίας υπέρ του ΤΕΑΥΠΣ του Ταμείου σας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο έγινε η παραπάνω αύξηση των κρατήσεων και στην περίπτωση της μη ορθής εφαρμογής της, να τερματιστεί και να γίνει άμεση επιστροφή των ανάλογων ποσών στους δικαιούχους μετόχους.

                              Ο  Πρόεδρος                       Ο Γεν.Γραμματέας
                         Ιωάννης Σταμούλης                  Αναστάσιος Μανιάτης